úterý 28. června 2011

110 let od narození Háchova politického sekretáře Josefa Klimenta

Doc. dr. Josef Kliment v hledišti strahovského stadionu dne
12. září 1943, kde se právě konalo vyvrcholení Dne české
mládeže, pořádaného Kuratoriem pro výchovu mládeže.
V těchto dnech si připomínáme 110 let, které uplynuly od narození blízkého spolupracovníka státního prezidenta dr. Emila Háchy, Josefa Klimenta. Přišel na svět dne 24. června 1901 v Německém Brodě v rodině přírodovědce Josefa Klimenta. Absolvoval studium práv na pražské Univerzitě Karlově a od svých třiceti let zde působil jako docent a žák profesora Jana Kaprase. Zaměřoval se na právní aspekty českých dějin, do popředí jeho zájmu se například dostal mírový projekt Jiřího z Poděbrad či poměr českého stavovského státu ke Svaté říši národa německého. Je autorem několika právně historických studií (např. Státní občanství a národnost v českém právu do Bílé hory) a hesel Ottova slovníku naučného s právní a historickou tématikou, přispíval také do revue Demokratický střed.

4. června 1943 byl doc. dr. Josef Kliment vyznamenán cenou z
Nadace hlavního města Prahy na paměť Reinharda Heydricha.
V letech 1928-1938 působil jako tajemník Nejvyššího správního soudu. Jako blízký spolupracovník dr. Emila Háchy byl po jeho volbě státním prezidentem jmenován jeho poradcem a tiskovým referentem prezidentské kanceláře. Od prosince roku 1938 do března roku 1944 působil jako politický referent kanceláře státního prezidenta, do 25. března 1944 dále jako senátní rada Nejvyššího správního soudu. V období od 25. března 1944 do 5. května 1945 zastával funkci prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu. Za zmínění stojí také jeho post místopředsedy České ligy proti bolševismu, který zastával od 23. ledna 1944 až do skončení války. Od července 1944 byl členem vědeckého odboru Národní rady české a od 4. března 1945 zastával hned také funkci jejího místopředsedy.

Politiku aktivní spolupráce s německými nacionálními socialisty obhajoval s odkazem na historické tradice již za první republiky, v rozvíjení těchto koncepcí pokračoval i v období Protektorátu Čechy a Morava. Po obsazení Čech a Moravy spojeneckými vojsky byl Josef Kliment zatčen a odsouzen k doživotnímu žaláři, v roce 1960 byl však amnestován. Je autorem rozsáhlých dosud nepublikovaných vzpomínek U obětovaného prezidenta. Zemřel 4. října 1978 v Praze.

Dne 19. března 1939 otiskl deník Národní politika na své první straně úvodník Josefa Klimenta, který se dle mínění českého vojenského historika Jana B. Uhlíře stal vůbec „jedním z nejdiskutovanějších článků počátku okupace, jehož interpretace rozděluje i současné historiky“. Historik Uhlíř v hodnocení tohoto Klimentova známého článku, nadepsaného titulem Obnovuje se svatá říše římská ve své knize Protektorát Čechy a Morava v obrazech dále říká: „Ať již byl myšlen jakkoliv, nelze se příliš divit, že je dodnes označován za jednu z prvních programových statí českého aktivismu – a jeho autor za teoretika kolaborace.“V následujících dnech přinese Náš směr při této příležitosti několik nekomentovaných dobových statí Josefa Klimenta.
(-lb- / -stab- a zdroj)