pátek 30. dubna 2010

Slova K. H. Franka k českému národu z 30. dubna 1945

Dne 30. dubna 1945 ve večerních hodinách vysílal protektorátní rozhlas projev státního ministra pro Čechy a Moravu, ve kterém se tento obracel k českým spoluobčanům:

Čeští spoluobčané! V historické osudové hodině, kdy se rozhoduje i o budoucnosti Čech a Moravy, rozhodl jsem se, že sám k Vám promluvím.
Abych mohl zaujmout stanovisko k dnešní situaci, musím stručně připomenout politický vývoj tohoto prostoru v posledních třech desetiletích.

Když se v r. 1918 rozpadla rakousko-uherská monarchie a na konferencích ve Versailles a St. Germain byla vytvořena česko-slovenská republika, tu se ve světě věřilo, že bylo splněno právo sebeurčení národů, proklamované presidentem Wilsonem,a že v srdci Evropy byl vytvořen trvalý státní řád. Ale jako v četných jiných oblastech Evropy i zde se velmi brzy ukázalo, že versailleská konstrukce byla politicky pochybená a že byla příčinou ustavičného neklidu. Slováci byli proti své vůli a přes dřívější ujišťování oloupeni o samostatné politické rozhodování a prohlášeni za součást "československého národa".
 
Především však bylo kromě Karpatských Ukrajinců, Maďarů a Poláků násilně včleněno do nově vytvořeného státu tři a půl milionu Němců. O tento vnitřní rozpor a o neschopnost svých držitelů moci musel tento stát ztroskotat, jakmile zahraniční politický vývoj poskytl podporu touze potlačovaných národností po sebeurčení. Z česko-slovenského státu se stalo po dvacetiletém trvání největší ohnisko krisí v srdci evropského kontinentu, takže se musel jeho problémy zabývat v r. 1938 téměř celý svět.
V Mnichově se pak Vůdci podařilo díky rozvaze oněch státníků, kteří tehdy rozhodovali na evropském západě, vytvořit předpoklady pro mírumilovné řešení.
Po prohlášení samostatnosti Slovenska v březnu 1939 byl to již jen nezbytný vývoj,že státní president českého zbytkového státu hledal oporu u Říše jako souseda dějinami spojeného.Anglický ministerský předseda Chamberlain charakterisoval dne 17. března 1939 v řeči, kterou měl v Birminghamu, tento postup těmito slovy: „Nemusel jsem se v Mnichově zabývat žádným novým problémem. Šlo o problém, který by byl už dávno musel být vyřešen, jen kdyby státníci posledních dvaceti let byli měli velkorysejší a osvícenější pojetí své povinnosti. Tento problém se vyvinul jako zdlouhavá zanedbaná nemoc a ukázalo se, že operativní zásah je nutný, má-li být zachráněn život nemocného.“ Chamberlain korunoval své výplody větou: „I kdybychom byli později přikročili k válce a po všech strašlivých ztrátách, které by byly způsobeny všem jejím účastníkům, konečně přece jenom zvítězili, nikdy bychom nebyli mohli obnovit Česko-Slovensko v téže formě, která mu byla dána versailleským mírem“.

Ochranná smlouva, kterou uzavřel státní president dne 15. března 1939 v Berlíně, a která vedla ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava, stala se tak v rozhodujícím úseku evropských dějin podkladem politického řádu Čech a Moravy. Dnes, kdy se druhá světová válka chýlí ke konci, jsou výsledky tohoto politického řešení docela jasné. Nelze popírat, že bez Mnichova a bez politiky státního presidenta Dr. Háchy bylo by se stalo z českého státu východisko evropské války právě tak, jako potom na podzim 1939 stalo se jím Polsko. Země Čechy a Morava a český národ byly by bývaly postiženy všemi hrůzami války. Byly by vznikly největší krvavé oběti a nenahraditelné škody na kulturních statcích a majetku obyvatelstva. Zásluhou politiky Dr. Háchy byl český národ toho všeho ušetřen. České obyvatelstvo nebylo Říší povoláno k válečné službě a mohlo téměř v šesti letech nejtěžších ze všech válek klidně konat svou práci. Život v městech a vesnicích Vaší domoviny nebyl porušen,česká kultura se vyvinula v některých oborech dokonce nad mírovou úroveň. Hospodářství Čech a Moravy dostalo nové podněty i mimo válečnou konjukturu. Současně převzalo četné sociální vymoženosti nacionálně-socialistické Říše. Český národ podržel svou autonomní správu a musel počítat se zakročením jenom tam, kde toho nezbytně vyžadovaly zájmy obrany Říše podle válečných zákonů nebo maření státu nepřátelských pletich. Zatím co první světová válka stála český národ několik set tisíc lidí, jednak padlých, jednak nenarozených, za války nynější počet českého lidu vzrostl o 200 000. To je zajisté pádný důkaz, jak správná byla cesta, kterou nastoupil dr. Hácha.

Český národ ve své naprosto převážné většině dosud zachoval tuto politickou cestu, a to tím, že zachovával klid a pořádek, vyhlášený jeho autonomní vládou. Tato skutečnost se vzhledem k tomu, že emigrace už po léta štve do povstání a sabotáže, prakticky rovná lidovému hlasování. Myslím, že proto oni Češi, kteří vědomi své odpovědnosti k národu, zůstali v domovině a podle nejlepšího vědomí vedli cestou klidu a pořádku, klidně mohou snést, jestliže emigranti jim spílají zrádců. Ve skutečnosti tito mužové zachránili český národ jako celek od těžkého neštěstí a zbytečných ztrát.

Jsem přesvědčen, že reelní politický smysl českého národa nezklame ani v posledním období nynější války. Nepřátelský rozhlas a letáky podněcovaly český národ znovu všemi prostředky svůdnického umění, aby vpadl bojující Říši do zad. Bylo na něm žádáno, aby zastavil dopravu a správu, sabotoval vyživovací hospodářství a opouštěl pracoviště. To, že by z uposlechnutí těchto hesel vzniklo českému národu ještě i v poslední chvíli nejvážnější nebezpečí, to je štváčům jedno. Vědí, že by především české obyvatelstvo samo muselo být postiženo, kdyby správa a zásobování přestaly fungovat, byť i jen na několik dnů. Hospodářství a doprava by utrpěly škody nenapravitelné. Ještě nesmyslnější jsou výzvy k přímému odboji! Roku 1938, kdy česko-slovenský stát byl skvěle vyzbrojen a vojensky připraven nejlépe, Beneš se boje zalekl. Dnes se pokouší strhnout bezbranné české obyvatelstvo do dobrodružství. Slovem, uposlechnutí těchto hesel vede do chaosu. Jiné národy už v něm utonuly. Vystoupila by luza. Pustošení by řádilo bez výběru a hladu i nakažlivým chorobám by se otevřely brány dokořán. Výsledkem by byla občanská válka. Nikdo nechť se nemýlí, že německé vedení v Čechách a na Moravě učiní všechno, aby i nadále byl zachován klid, pořádek a bezpečnost. Je si jisto, že bude mít při tom oporu a sympatie všech pořádek milujících Čechů bez ohledu na to, jaký je současný vývoj ve velkém politickém rámci. Varuji Vás velmi důrazně, abyste nespekulovali s německou slabostí; takové iluse by utonuly v krvi! Německé zbraně jsou nabity na ostro a ničivě zasáhnou ty, kdož podněcují k neklidu. Všichni se vraťte dne 2. května po svátku práce na své obvyklé pracoviště a konejte i nadále svou povinnost! Tím současně vytvoříte nejlepší předpoklad pro šťastné východisko českého národa z nynější politické krise.

Jak vypadá celkový obraz současné politické situace s hlediska našeho prostoru? I o tom chci promluvit naprosto upřímně: Říše je v závěrečné fázi svého boje s nepřátelskou přesilou. Po letech nejtvrdšího osvědčení a strádání, po hrdinském boji, který vstoupí do dějin, klade německý národ i nadále rozhořčený odpor bolševické záplavě, jež ohrožuje nejen Říši, nýbrž i celou Evropu, počítaje v to i naše západní odpůrce. Evropské národy se chvějí před osudem, který by jim připravilo bolševické vítězství. Doufali, že je zachrání západní velmoci, jestliže německé síly už nepostačí k odražení nebezpečí z Asie. Také v českém národě vyrostla v těchto týdnech naděje, že Západ mu poskytne ochranu proti bolševismu. Za této situace rozvíjí dr. Beneš v Košicích vládní činnost, která není nijak v souladu s pravými city českého národa. Vůdčí agent Kominterny jako náměstek ministerského předsedy, propaganda, škola, zdravotnictví a dokonce i zemědělství v rukou komunistických ministrů a další resorty obsazené politiky, kteří jsou poslušni Moskvy, tak vypadá Benešův kabinet, který systematicky vyřazuje Čechy jiného smýšlení. V San Francisku vystupuje košický zahraniční ministr Jan Masaryk z fronty tam zastoupených 45 národů a jako jediný hlasuje s Molotovem, aby byli přizváni lublinští Poláci. Nelze se divit, že založení Českého národního výboru za vedení generála Prchaly, oznámené Londýnem, nalezlo v širokých vrstvách českého lidu neobyčejně živou odezvu jako čin sebezachování a pokus odvrátit v poslední hodině od českého národa bolševický osud.

Situace, jako je dnešní, dává samozřejmě podnět k nejrůznějším a také nejnesmyslnějším pověstem. Falešný výklad opatření, učiněných vedením, bláhové řeči těch, kdož jsou informováni jenom kuse, a klamné zprávy, zlovolně rozšiřované emigrací a doma komunisty, to vše při tom působí společně.

Proti tomu konstatuji:

1. Třebaže vojenská situace Říše se jeví v této chvíli málo utěšenou, přece její jedinečný boj za existenci Západu nebude politicky a před dějinami bez výsledku. Německý národ bude existovat i nadále a národ český zůstane jeho sousedem. Čím spravedlivěji budou obapolné zájmy vymezeny, tím bezpečněji se na dlouhou dobu utváří pokojný vývoj.

2. Čechy a Morava chrání před bolševickým nebezpečím naprosto intaktní německé armády - a to jedině ony! S touto vojenskou mocí musí každý i nadále počítat. Značné zajišťovací síly v zázemí jsou jí k dispozici.

3. Zachování klidu a pořádku v Protektorátu je právě tak v zájmu českém jako německém a evropském. Jen za tohoto předpokladu bude tato krásná země, která je i mojí domovinou, ušetřena zbytečného ničení. Ujišťuji Vás, že mi na zachování starobylého kulturního města Prahy záleží právě tak jako Vám.

4. Bolševismus je a bude i nadále pro český národ nebezpečím zrovna tak smrtelným jako pro národ německý i všechny ostatní kulturní národy evropské. To prokázala znovu v pohraničních oblastech moravských zvěrstva, páchaná bolševiky na Němcích i Češích bez rozdílu. Jasné přiznání k odporu proti tomuto nebezpečí je arci nezbytnou podmínkou toho, aby český národ nebyl jednou bez ochrany vydán bolševismu a nebyl od ostatního světa odloučen železnou oponou, jako se to stalo jiným národům. O Polácích by dnes jistě nemluvil ani jediný politik v Anglii nebo ve Spojených státech, kdyby sami nebyli osvědčovali znovu a znovu před celým světem, že nikdy nebudou ochotní podrobit se bolševickému diktátu.

Čeští spoluobčané, učiníte dobře, vezmete-li si tato zjištění k srdci. Ať už vývoj bude jakýkoliv, historické skutečnosti tohoto prostoru se v podstatě natrvalo nezmění. Jsem přesvědčen, že nadejde den, kdy všichni poznáte, jak správná byla cesta, po které jste byli vedeni v těchto letech. Vyčkejte proto vývoje věci v klidu. Dějiny Evropy nejsou dosud u konce!

Zdroj: Národní politika, 2. květen 1945