středa 25. srpna 2010

Kde že ti mrtví jsou ...

Franz Chocholatý Gröger
V průběhu měsíců květen až červenec 1945 docházelo na území ČSR k násilnostem a organizovaném vyhánění Němců z jejich domovů. Při tom přišlo o život ubitím, zastřelením nebo při veřejných popravách minimálně 4985 osob, vycházeje z Československé statistiky za rok 1945:


Tento počet musíme navýšit minimálně o 4000 případů zjištěných na základě šetření zvláštní vyšetřovací komise bezpečnostního výboru ÚNS z r. 1947. Ještě je zapotřebí přihlédnout k tomu, že ne všechny sebevraždy byly sebevraždami, že mnohé byly lékaři uváděny jako sebevraždy kvůli zahlazení trestního činu samozvaných mstitelů. K tomu musíme připočíst dále obětí květnových dnů, kdy evidence vražd, násilných úmrtí v internačních táborech nikdo neevidoval a kdy byly oběti zakopány na hřbitovech bez evidence hřbitovních správ. Vycházeje ze šetření komise bezpečnostního výboru ÚNS z roku 1947 můžeme zjistit místa, kde byly vykonány popravy a kde došlo k násilnostem, jejímž důsledkem byla smrt. Seznam je neúplný, vychází jen z oficiálních materiálů české strany. Údaji uváděné 1947 (+) jsou dle materiálu z Archivu bezpečnostních složek - KA, f. A 2/1, kart. 56-58, inv. č. j. 1765 - hlášení oblastních úřadoven StB, záznamy ministerstva vnitra a protokoly k vyšetření porevolučních událostí.
.
Plénum sněmovny schválilo 10. 7. 1947 utvoření vyšetřující komise bezpečnostního výboru Ústavodárného národního shromáždění, komise byla složena z pěti zástupců politických stran, ČSL, KSČ, ČSSD, ČSNS, KSS a z expertů z MV, MNO a spravedlnosti. Dne 22. 7. 1947 se komise schází k první schůzi. Ministři vnitra a obrany ve společném materiálu považovali „za nezbytné v zájmu Československé republiky, českého a slovenského národa a jejich dobré pověsti v zahraničí, aby veřejné projednávání těchto případů bez prodlení ustalo.“

Pro komisi byl bezpečnostními orgány ČSR také zpracován seznam hlavních účastníků porevolučních události, jak se nazývají hlavní aktéři těchto násilnosti a to včetně politické příslušnosti. Bohužel k jejich potrestaní a ani dokončení práce komise nedošlo vzhledem k únorovým událostem. (Pozn.: následující 3 tabulky musely být vzhledem ke zpracování do internetové podoby rozděleny do 11 dílčích tabulek seřazených po sobě. Kliknutím na tabulku se zobrazí odpovídající velikost. V textu je zachován pravopis a stylistika originálu zápisu Porevoluční události - hlavní účastníci, A 2/1 1765 mikrofiše - 21/54 s. 61-63 (s. 3-1), s. 64- 73 (s.9 - 2) z 5.února 1948.)
Pardubice 24.8.2010
Franz Chocholatý Gröger

Prameny:Archiv bezpečnostních složek, Odbor archviních fondů StB, Ministerstva vnitra ČSR a vojsk ministerstva MV – Kanice u Brna
fond Zemské velitelství SNB Praha 1945-1948 – f. A14
fond Zemské velitelství SNB Brno 1945-1948 – f. A15
fond sekretariát ministra vnitra A 2/1, kart. 56-58, inv. č.j. 1765 - hlášení a spisy k vyšetřování porevolučních událostí).


Literatura:


Staněk Tomáš, Persekuce 1945, Persekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice ) v květnu - srpnu 1945, ISE Praha 1996
Staněk Tomáš, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Sešity 41/2005, USD Praha 2005
Staněk Tomáš – Adrian von Arburg, Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen-září 1945) Soudobé dějiny 3-4/2006 s. 465-534, 1-2/2006 s. 13-49, 3-4/2006 s. 231-376, UDS Praha
Chocholatý Gröger Franz:
Květen-srpen 1945 krvavá realizace plánu vylikvidovaní Němců http://www.bruntal.net/2005042302-60-let-od-konce-valky-kveten-srpen-1945-krvava-realizace-benesova-planu-vylikvidovani-nemcu
Bruntál –květen-červenec 1945, výpovědi svědků http://www.bruntal.net/2005042703-bruntal-kveten-cervenec-1945-dle-vypovedi-svedku
Hromadný hrob v Draženově http://www.cs-magazin.com/2005-12/view.php?article=articles/cs051233.htm
Rok 1945 na Hřebečsku http://www.bruntal.net/2006112001-rok-1945-na-hrebecsku
Politická očista nebo etnická čistka http://www.bruntal.net/2007010101-politicka-ocista
Vyšetřování skončilo, zapomeňte ! http://www.bruntal.net/2008030601-vysetrovani-skoncilo-zapomente