úterý 19. února 2013

Další nepravda na české Wikipedii – tentokráte o odstavec výše nad vylhaným „Hitlerovým“ citátem

Historik Vojtěch Žampach záměrně zamlčel návrh v bezvýznamné publikaci z roku 1920 na vysídlování Němců z jejich vlasti.
Lukáš Beer
 Je „starým dobrým zvykem“ české Wikipedie neozdrojovat některá tvrzení ve svých příspěvcích. A jelikož jsme se právě zabývali (ne)autentičností údajného projevu Adolfa Hitlera z roku 1932, který je uveden v článku této internetové encyklopedie jako důkaz toho, že Hitler plánoval vysídlit Čechy na Sibiř už v roce 1932, nemohl mému podezření uniknout ani údaj, který – taktéž bez uvedení jakéhokoliv zdroje – přímo v předcházejícím odstavci doslovně říká: „V roce 1920 vyšel v samostatné publikaci plán na vystěhování Čechů, kterou vydal jistý pan Arthur Weitbiick (pravděpodobně pod krycím jménem) v nakladatelství T. Weichera v Lipsku. Kniha se jmenovala ,Die tschechoslowakische Frage´ (Československá otázka) a pojednávala o možnostech vystěhování Čechů z Čech na území západně od Rýna a Čechů z Moravy do východního Pruska.“

Máme tu tedy další důkaz toho, že zástupci německého národa měli ty nejhorší úmysly s českým národem ještě před nástupem Hitlera k moci (?). Po neslavných zkušenostech s českou Wikipedií se opět vyplatí malé internetové pátrání po strůjcích tohoto „historického objevu“.

Prvním objevem je skutečnost, že Wikipedia uvádí titul citované knihy špatně. Jeho správný název je „Die tschechoslavische Frage“ a nikoliv „Die tschechoslowakische Frage“ (tedy nikoliv „československá“ ale „českoslovanská“ otázka). Je to dílo člověka, který použil pseudonym Arthur Weitblick. O obsahu této útlé knížečky o 56 stranách více vypovídá její podtitul: Eine Lösung derselben durch eine deutschtschechische AustauschwanderungJejí řešení německo-českým výměnným stěhováním… Mnozí začínají zajisté tušit, že Wikipedia při odvolávání se na titul z roku 1920 jaksi pouze zmínila „půlku celé pravdy“…

Pokusme se ale nejprve vypátrat původce této „informace“, tak často přebírané pseudonárodovskými kruhy a organizacemi. Portál České národní listy často uveřejňuje pasáže z neuvěřitelně štvavého, ahistorickými nesmysly přecpaného pamfletu Němci, vydaného v roce 2010 autory Jiřím Krutinou a Jiřím Vackem (Náš směr vybral pro čtenáře ty nejzajímavější úryvky z knihy – ZDE). Konkrétně i zde České národní listy otiskují pasáž ze jmenované knihy „Němci“, pojednávající o „konečném řešení české otázky“. Zajímavé na první pohled: celá tato kapitola, slovo za slovem, je obsahem na puntík stejná jako znění onoho článku o „konečném řešení české otázky“ na Wikipedii – a to včetně překlepu ve jménu autora (Weitbiick místo Weitblick!) a včetně chybně uvedeného německého názvu knihy. Teď už stačí vyřešit otázku, kdo od koho opisoval – zda česká Wikipedia z knihy „Němci“ anebo Jiří Krutina s Jiřím Vackem z Wikipedie?

Stopy ovšem vedou ještě dál – až ke komunistickému historikovi Vojtěchu Žampachovi. Ten již v dubnu 2002 v publikaci „vlasteneckého“ Křesťanskosociálního hnutí (Křesťanskosociální listy), vydané ve spolupráci s další „vlasteneckou“ organizací Klub českého pohraničí, totiž píše: „Už v roce 1920 vyšel v samostatné publikaci plán na vystěhování Čechů. Vydal ji jakýsi pan Arthur Weitblick, což bude nejpravděpodobněji krycí jméno, pod názvem Die tschechoslowakische Frage (Československá otázka) a vyšla v nakladatelství T. Weichera v Lipsku. Rozvíjí v ní úvahy o vystěhování Čechů na území západně od Rýna. Čechy z Moravy chtěl přemístit do východního Pruska. Jak titěrné byly proti tomu dosavadní formy rakouské germanizace, kdy děti veřejných zaměstnanců s naprostou samozřejmostí navštěvovaly německé školy a čeští učni i tovaryši německých živnostníků museli následovat spolkový život svého pana mistra.“

Lze tedy s největší pravděpodobností předpokládat, že původcem této informace je historik Žampach a autoři knihy „Němci“ tuto informaci, kde se uvádí nesprávný název německé knihy, jednoduše přepsali do své knihy. A knihou „Němci“ se inspirovala česká Wikipedia...

Zarytý „národovecký“ historik Vojtěch Žampach však tehdy nejenže zamlčel, že autorem knihy vydané pod pseudonymem v Lipsku byl bezvýznamný blázen, ale neseznámil čtenáře s celou matérií této knihy z roku 1920. „Arthur Weitblick“ zde totiž nastínil řešení napjatých nacionálních poměrů ve střední Evropě formou vzájemného výměnného přesídlování národů. Tj. navrhl vysídlit všechny Němce z oblasti západně od Rýna ze své vlasti a „prohodit je“ výměnou za vysídlené Čechy z Čech, zatímco chtěl vysídlit Němce z Východního Pruska a usídlit je výměnou za vysídlené Čechy z Moravy, kteří by se zas na oplátku nastěhovali do vlasti Východoprusů. Autor knihy si tím sliboval odstranění nacionálního napětí a nebezpečného potenciálu ze střední Evropy. O tom ale Vojtěch Žampach záměrně nemluví a prezentuje obsah knihy ve zkresleném obraze.

Zajímavé ale je, že zatímco se na Wikipedii a vůbec na českém internetu lze dočíst o tomto bezvýznamném dílce neznámého autora, jehož identita ani není jasná, nenacházíme zmínky o panslavistickém spisku Hanuše Kuffnera Náš stát a světový mír, který byl dokonce tímto českým důstojníkem rozdán v počtu 150 kusů delegátům pařížské mírové konference po první světové válce. Tato brožurka obsahovala velkorysé územní plány nového českého státního útvaru zvaného Čechy, sahajícího od Bavorska až po Košice, na severu až k Berlínu a na jihu až k Dunaji. Ačkoliv návrhy Hanuše Kuffnera nebyly na konferenci vzaty v potaz, jednalo se v jeho případě o osobnost, která byla přinejmenším do jisté míry vnímána (Kuffner byl znalcem vojenství a napsal některá další díla) a veřejnosti byla do určité míry známa (viz doslov k přetisku Kuffnerovy brožury na konci článku o Kuffnerově brožuře).