sobota 23. února 2013

Ministerstvo školství přispělo křesťanským sionistům na jejich „vzdělávací projekt“ minimálně částkou 17 mil. korun

Lukáš Beer
Počátkem roku vydala česká pobočka ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) svou výroční zprávu pro rok 2012, ve které se uvádí, že i v minulém roce finančně přispěla na činnost této křesťansko-sionistické organizace Nadace Konrada Adenauera, dále pak Magistrát hl. m. Prahy a Evropská komise. Výše těchto dotací od předchozích institucí sice v současné chvíli ještě nemohla být ověřena - ovšem na rozdíl od částky, kterou na činnost ICEJ přispělo české ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jak ICEJ uvádí ve své výroční zprávě, tvořil právě příspěvek MŠMT „největší finanční grant“, zprostředkovaný prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu bylo možné v programovacím období let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Z údajů ministerstva vyplývá, že v roce 2009 bylo rozhodnuto podpořit projekt ICEJ s názvem Centra vzdělávání a dialogu částkou 16 milionů korun (15,960.893,- Kč), přičemž jako finální rok platby je uveden rok 2012. Jedná se tak o jeden z nejlépe dotovaných projektů z tohoto programu, kdy v rámci „prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání/zvyšování kvality ve vzdělávání“ bylo schváleno celkem 1437 příjemců a ICEJ se podle výše celkového příspěvku nachází v tomto žebříčku na 39. místě. Lépe dotován byl například projekt „Hnutí proti xenofobii – Antikomplex“ (26 mil. Kč) a pouze 16 příjemců obdrželo částky vyšší než 20 milionů korun.

Židovské muzeum v Praze získalo pro svůj projekt „Tvorba výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. století“ částku přesahující 14 mil. korun. Jak známo, kooperuje Židovské muzeum v Praze společně v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy úzce s ICEJ právě při realizaci projektu Centra vzdělávání a dialogu. Jen na okraj a pro zajímavost: Romea obdržela necelých 10 milionů Kč na projekt s názvem „Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti“

Výroční zpráva ICEJ pro rok 2012 uvádí, že v minulém roce úspěšně pokračovala spolupráce této organizace např. s Ústavem pro studium totalitních režimů a ICEJ „nadále udržovala kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem 6, ČRo 3 – Vltava“ aj. Největší akce se každoročně konají pod názvem „Kultura proti antisemitismu“ na jaře. Na loňském veřejném shromáždění vystoupil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, který mimo jiné řekl: „I mezi našimi občany jsou horlivci, kteří chtějí zneužívat náboženských svobod v naší zemi k importu militantní ideologie, která je neslučitelná s normami demokratického státu.“ Přítomen byl i primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Shromáždění pozdravil také izraelský velvyslanec Jaakov Levy, který tehdy řekl: „Nyní je čas spojit síly, bránit naše společně sdílené hodnoty a zesílit naše úsilí ve výchově a porozumění a jasně odsoudit jakýkoliv projev netolerance a antisemitismu.“ Předseda ICEJ Mojmír Kallus upozornil na tomto shromáždění na to, že „antisemitské názory se prostřednictvím novinových článků začínají posouvat z okraje společnosti do středního proudu“, a vyzval všechny státní představitele, aby „podobné výroky jednoznačně odsoudili“.

Ke dni 31. 7. 2012 byl uzavřen tříletý vzdělávací projekt „Centra vzdělávání a dialogu“, podpořený v rámci zmiňovaného operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou 16 milionů korun. „Projekt byl založen na přesvědčení“, uvádí se ve zprávě ICEJ, „že výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva – má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti“. Po tříleté práci bylo zapojeno celkem 65.448 žáků základních a středních škol. Finančně podpořený projekt umožnil rozvinout práci čtyř regionálních center v Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Ve Vzdělávacím a kulturním centru (VKC) Židovského muzea v Praze bylo vyškoleno 53 lektorů ICEJ, kteří pak realizovali přednášky a besedy na školách na celém území ČR. Cílovou skupinou byli od počátku žáci vyšších ročníků ZŠ a všech typů středních škol. Celkem bylo uskutečněno 1197 přednášek a 397 besed. ICEJ v loňském roce taktéž organizovala manifestaci na podporu izraelského premiéra, který se v té době nacházel na oficiální návštěvě v Praze, a dále pak přednáškové akce „Pro Izrael“.

Projekt přednášek na školách pokračoval i po zbytek roku, přičemž jeho financování průběžně přešlo na nový zdroj – dotace MŠMT v rámci programu prevence. Z dostupných informací tohoto ministerstva vyplývá, že na tento projekt ICEJ nazvaný „Partnerství se školami v prevenci rasismu“ bylo pouze pro oblasti Jižních Čech, Vysočiny a celé Moravy a pouze pro zbývající období roku 2012 poskytnuto téměř tři čtvrtě milionu korun (731.426,- Kč).

Přitom je to právě rasismus či náboženský fanatismus, podporující konfliktní potenciál v rámci izraelsko-palestinských vztahů, který je mezinárodními kritiky této organizaci vytýkán – přední představitelé ICEJ ve světě hlásají nábožensky podmíněnou vyvolenost Židů mezi ostatními národy světa a jako svůj cíl otevřeně proklamují ovlivňovat politiky a obyvatelstvo jednotlivých zemí v tom smyslu, aby byla zajištěna co nejvyšší podpora politiky Státu Izrael. Národy, které tak podle ICEJ neučiní, budou podle toho souzeny při „spravedlivém soudu“, a odměněny budou ty, kteří se za Izrael a Židy postaví.