sobota 2. května 2015

Uhlířovo zmanipulované odborné vyjádření opět na scéně – opírá se o něj nyní nejvyšší státní zástupce

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman (vlevo) se ohání odbor-
ným vyjádřením historika a soudního znalce Jana B. Uhlíře 
(na fotografii vpravo na Městském soudu v Brně). 
Foto: screenshot YouTube/ krajtl a T. T. Palko
Jak jsme již informovali, podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman počátkem dubna dovolání k Nejvyššímu soudu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2015 ve věci kauzy Hitlerových projevů (zločin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia). Krajský soud počátkem roku zamítl odvolání státního zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podané proti rozsudku Městského soudu v Brně ze září 2014, jímž byli obvinění – Pavel Kamas, Lukáš Beer a Lukáš Novák, včetně vydavatelství guidemedia etc – zproštěni obžalob. Znění tohoto Zemanova dovolání bylo v těchto dnech doručeno obviněným a ti na něj vzápětí reagovali.

Od ledna roku 2011 působí Pavel Zeman na návrh ministra spravedlnosti jako nejvyšší státní zástupce České republiky. Zeman ve svém dovolání v kauze Hitlerových projevů uvádí, že jak Krajský, tak i Městský soud v Brně pochybovaly, a jeho argumentace staví především na znění „odborného vyjádření“ soudního znalce a vojenského historika Jana B. Uhlíře. Soudy jej podle Zemana  nezohlednily.

Obviněného Beera tato okolnost šokuje: „To je poněkud zarážející skutečnost, protože je i pro laického pozorovatele naprosto zřejmé, že Jan B. Uhlíř ve svém odborném vyjádření prokazatelně hrubým, ne-li přímo infantilním způsobem manipuloval s citáty v knize a cíleně je vytrhával z kontextu, což je dle mého názoru naprosto diskreditující pro tento post – tento člověk je ostudou českého soudního znalectví.“ Beer podrobný rozbor těchto Uhlířových manipulací také publikoval a detailně ukázal, jak soudní znalec při vytrhávání z kontextu konkrétně postupoval.

Na čem staví Zemanovo dovolání 

Nejvyšší státní zástupce Zeman označil poměr mezi skutkovými zjištěními Městského soudu v Brně, které v napadeném usnesení akceptoval i Krajský soud v Brně, a relevantně provedenými důkazy za „extrémní rozpor“. Soudy obou stupňů se podle Zemana „nevyrovnaly se závěry odborného vyjádření historika Jana B. Uhlíře, který v rámci vyjádření dospěl k jednoznačnému závěru, že kniha úmyslně manipulativním způsobem, a téměř na každé straně, propaguje nacistickou ideologii.“. Zeman soudům vytýká, že nezdůvodnily, proč nevyšly z předmětného odborného vyjádření, a „nahradily toto vyjádření libovolně míněním vlastním“.

Navíc podle něj soudy popřely současnou společenskou realitu, pokud zkonstatovaly, že neexistuje v podmínkách dnešní doby žádné „živé“ hnutí, „které by bylo založeno na klasickém německém nacismu“: „Tímto tvrzením soudy obou stupňů popírají existenci neonacismu v České republice“, uvádí se v dovolání. Zeman kritizuje, že Krajský soud odmítl provést doplnění dokazování týkající se osob obviněných: „Ze zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie ale mohl zjistit takové údaje o obviněných, které by bylo možno zahrnout do úvah o subjektivní stránce, včetně zhodnocení motivu jejich jednání. Z uvedené zprávy jednoznačně vyplývá vztah obviněných k pravicovým myšlenkám a hnutím, kdy obvinění jsou vyznavači tzv. alternativních vykladačů historie, kdy tato scéna osciluje od otevřené adorace či obhajoby nacistického Německa přes kritiku Československa až k popírání či zpochybňování genocidia.“ Obvinění mají podle Zemana „deformovaný vztah k historii“.

„Státnímu zástupci, který není vzdělaným a kompetentním historikem, takovéto subjektivní výroky do dovolání k Nejvyššímu soudu nepřísluší“, komentuje Beer, a dodáva: „Navíc celá kauza Hitlerových projevů i samotné tzv. odborné vyjádření pana Uhlíře krásně ukazují snahu zaměňovat nedotknutelnost jistých dogmat české resp. československé státní doktríny nesmyslným podsouváním obvinění do oblasti údajných projevů sympatie k hnutí či dokonce schvalování genocidia, kterého se jak Hitlerovy projevy, tak i mé předmluvy vůbec netýkají.“

Městský a Krajský soud si byly zajedno

Městský soud v Brně rozsudkem ze září 2014 dospěl k závěru, že skutek, pro který byla obžaloba podána, není trestným činem. Po zanalyzování obsahu publikace Adolf Hitler:Projevy v kontextu s provedenými důkazy soud tehdy zkonstatoval, že se nepodařilo prokázat, že myšlenky a názory obsažené v předmluvách jsou myšlenkami obžalovaného Lukáše Beera. Závadovost podle soudu nevykazuje jak text, tak ani titulky a soud konstatoval, že historický text lze od názorů obviněného Beera odlišit, neboť s ohledem na to, jak jsou jednotlivé části předmluv uvedeny, nemůže čtenář dospět k závěru, že jde o vyjádření názorů a postojů Beera, který vždy odkazuje na citace Adolfa Hitlera. Publikaci soud označil za historický text zaznamenávající reakci Adolfa Hitlera na konkrétní události doby. Stejně tak nebyl naplněn ani pojmový znak „hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka“, neboť myšlenky, které jsou v knize prezentovány, jsou myšlenkami „německého fašismu“, které v jeho pravé historické podobě je již hnutím zaniklým. Soud taktéž nezjistil, že by se obvinění měli snažit prostřednictvím vydání předmětné publikace veřejně ospravedlňovat „nacistické genocidium a jiné zločiiny nacistů“. Krajský soud se v lednu tohoto roku plném rozsahu identifikoval s hodnocením věci nalézacím soudem, které vyústilo ve zprošťující výrok rozsudku.

Právní znalec Tomáš Pecina: Nejvyšší státní zástupce má deformovaný vztah k demokracii a svobodě

Obvinění se prostřednictvím svých obhájců k dovolání nejvyššího státního zástupce proti usnesení Krajského soudu v Brně obratem vyjádřili. Argumentují, že soud I. stupně především velmi podrobně prostudoval publikaci, v jejímž vydání spatřovala obžaloba trestný čin, a při hlavním líčení z ní jeho senát na žádost obhajoby přečetl všechny texty, které dle mínění státního zástupce představují prezentaci názorů jejich autora, obviněného Lukáše Beera, a nikoli jen stručné shrnutí názorů řečníka. „Tento důkaz nebyl, zjevně s ohledem na svou časovou náročnost, odvolacím soudem zopakován, avšak odvolací soud se přiklonil k těm závěrům, které z něj soud nalézací učinil, jestliže ani odvolatel neuváděl žádné skutečnosti, z nichž by měla nesprávnost hodnocení důkazu soudem I. stupně vyplynout – nic takového ostatně netvrdí ani dovolatel, který, aniž by konkretisoval své výtky, toliko postuluje, že soudy měly v napadených rozhodnutích dojít k jiným než učiněným závěrům“, uvádí se ve vyjádření obviněných. Ti především také zdůrazňují, že není-li žalovaný skutek trestným činem, jak oba soudy uzavřely, je nadbytečné zabývat se jeho subjektivní stránkou, tedy tím, jakou pohnutkou byli obvinění při svém jednání vedeni. „Soudy prvních dvou stupňů správně nepřihlédly k závěrům znaleckého zkoumání Dr. Uhlíře, neboť soud I. stupně tohoto znalce vyslechl a o jeho odbornosti i nedostatku znalecké neutrality si učinil obrázek z jeho vystoupení, a ani soud odvolací nenaznal potřebným tento postup napravit a ze znalcových odborných vyjádření vyjít“, praví se zde dále.

K námitce nejvyššího státního zástupce Zemana, že nebyly zohledněny motivy obviněných, se ve vyjádření uvádí, že Krajský soud nepochybil, pokud neakceptoval nově předložený důkaz policejní zprávou: „Jak obvinění ve svém písemném vyjádření k odvolání upozornili, tento nový důkaz má charakter pouhých tvrzení, získaných vesměs z neveřejných částí facebookových profilů obviněných, tedy způsobem, který shodou okolností právě v době mezi podáním a projednáním odvolání reproboval Ústavní soud.“

K tvrzením toho typu, že obvinění mají „deformovaný vztah k historii“, a k poukazu na jiné publikace, které společnost guidemedia etc s. r. o., vydala, obvinění uvádějí, že jde „o dovolatele nehodné, právně pokleslé formulace, upomínající na dávno minulou dobu státem vynucovaného pohledu na dějiny“. Právní znalec Tomáš Pecina se na svém blogu ptá: "A není to spíš tak, že má nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman deformovaný vztah k demokracii a svobodě? Vyberte si." (-lb-)