sobota 21. března 2015

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě nyní na české Wikipedii

Lukáš Beer 
Kniha Hitlerovi Češi vydavatelství guidemedia etc je doposud 
jediným knižním titulem, který se tématem v takové míře 
zabývá. Obsahuje především také celou řadu fotografií,
 které po roce 1945 ještě nikdy nebyly publikovány.
Ještě před 10 lety toho čeští historikové o existenci Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě příliš prozrazovat nehodlali: komunistická historiografie jeho existenci prakticky zamlčovala a české publikum se o něm mohlo dozvědět pouze v knize komunistického historika Miloslava Moulise Mládež proti okupantům (1966). Autor ve své knize věnoval zmíněné organizaci útlou kapitolku, ve které vylíčil její historii jako velký „debakl“ – a to prý díky skutečnosti, že plány několika málo českých kolaborantů dobře prohlédla pokrokově smýšlející česká mládež, zapojená do protiněmeckého odboje. Po vystřídání režimu pak koncem 90. let vyšlo dílo historika Tomáše Pasáka, ve kterém autor v podstatě pouze oprášil Moulisovu kapitolku o Kuratoriu a opsal ji s tím rozdílem, že z ní vypustil ryze komunistickou propagandu. Do tohoto "nepopulárního" tématu se však žádný historik nadále nepouštěl. Prakticky až v roce 2006 vychází (v odborném historickém časopise) první zásadní studie historika Jana Špringla o Kuratoriu, kterou však široká česká veřejnost pochopitelně zaregistrovat nemohla, stejně jako studii jihočeského historika Leoše Nikrmajera, jež byla publikována v ročence českobudějovického muzea. O Špringlovu studii se opírá už podstatně známější kniha Jana B. Uhlíře z roku 2008 (Protektorát Čechy a Morava v obrazech).

Někdy v průběhu roku 2010 mne kontaktoval člověk, který se mi představil jako spolupracovník historika Uhlíře z Vojenského historického ústavu a jevil zájem o spolupráci, dovolávajíce se na velké množství materiálu, týkajícího se Kuratoria, jež se má nacházet v kanceláři tohoto historika. Reagoval tak na zveřejňování seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“ na Našem směru.

Nutno podotknout, že mé vlastní bádání v této oblasti se bohužel pozastavilo asi na třetině cesty a že i dosavadní, na Našem směru zveřejněné texty je zapotřebí odborně přepracovat a zrevidovat. V době samotného vzniku seriálu (v roce 2009) jsem si zdaleka ještě nebyl vědom toho, že této problematice budu věnovat intenzivnější pozornost. Na rozdíl od každé běžné knihy, která se na trhu objeví v definitivní podobě, se u seriálu jednalo o postupně vznikající pracovní text. Velké množství nových, na internetu nikdy nezveřejněných a navíc i ucelených informací (a hlavně i fotografií) přináší ale teprve kniha Hitlerovi Češi. Ta však prozatím ještě nepodává kompletní výklad vzniku, působení a zániku Kuratoria, ale soustředí se pouze na nastínění problematiky převýchovy české mládeže ve vztahu k nacionálněsocialistickým plánům v českomoravském prostoru v případě vítězství Třetí říše. Znamená to tedy, že zásadní dílo, týkající se Kuratoria, tu ještě dodnes chybí.

Česká Wikipedia nemá zpravidla tu nejlepší pověst a zvláště pokud jde o otázky historického charakteru, setkáváme se na ní často s neobyčejným diletantismem a s ideologicky podmíněným překrucováním. Dnes však mohu konstatovat zcela nový, potěšitelný poznatek: nově zpracovaný, bezchybně ozdrojovaný výkladový článek Wikipedie o Kuratoriu vykazuje zcela jiné kvality a zde je potřeba všem spolupracovníkům, podílejícím se na vzniku tohoto textu, poděkovat za skvěle odvedenou, záslužnou práci. Záslužnou především proto, že se jedná o téma, které dosti zásadně ovlivňuje dosavadní zideologizovaný výklad protektorátních dějin. Jako zdrojový podklad tvůrcům článku posloužila ve velké míře právě kniha Hitlerovi Češi.

Zbývá ještě jen dodat, že stejně jako není badatelská činnost v této oblasti zdaleka ukončena, nelze od tohoto výkladového článku očekávat zcela vyčerpávající kompaktní informace – nicméně na projektu budu po splnění aktuálních úkolů, spojených s jinými projekty, samozřejmě důkladně pokračovat a těším se na okamžik, kdy bude možné tyto poznatky zpřístupnit zainteresovanému publiku.