pondělí 7. července 2014

Fakta versus fikce

Lukáš Beer 
V jednom pražském známém knihkupectví v lednu 2014.
Před pár dny jsem se v jednom brněnském knihkupectví mohl na vlastní oči přesvědčit o tom, že vydavatelský boom ohledně všeho, co se týká Třetí říše a jejích čelných představitelů, rozhodně neutichá – ze všech stran sekce pro historickou literaturu na mne zíralo z obálek knih hned několik Goebbelsů, Göringů, Himmlerů a Hitlerů. Ale i téma tzv. holocaustu je stále vděčným námětem nejen historiků a vědeckých pracovníků, ale i prozaiků.

Na podzim loňského roku se na českém knižním trhu objevil fiktivní román španělského autora Antonia G. Iturbeho Osvětimská knihovnice, inspirující se osudem Dity Krausové. Její rodina se dostala do Osvětimi v roce 1943 z Terezína. Podle článku České televize čerpal Iturbe při psaní svého díla z historických dokumentů, odborných pramenů a příběh hlavní hrdinky se z velké části kryje s osudem Dity Krausové. „Doplnil ho ale fikcí“, uvádí zpráva České televize.  Nejedná se tedy o historický pramen a čtenář není schopen rozlišit, co je pouze výplodem autorovy fantazie, co vyplývá z vyprávění pamětnice a co lze doložit historickými prameny. Do autorova textu ani hlavní hrdinka, která spisovatele inspirovala, však zasahovat nesměla. Kniha vypráví příběh čtrnáctileté dívky, která má v koncentračním táboře Osvětim na starost malou "knihovnu". Podle Jany Havlíkové z Židovského muzea nijak není na závadu, že Osvětimská knihovnice není věrnou biografií. Pro ČT řekla: „Dobrých knih a silných příběhů není nikdy dost. A zrovna v případě této knihy se propojuje obojí", uvedla, čím Iturbe fiktivnost tohoto příběhu „vyvažuje“.

Obvodnímu zastupitelství v Praze 4 přistálo začátkem ledna tohoto roku na stůl trestní oznámení návštěvníka jednoho velkého pražského knihkupectví. Podavatele tohoto oznámení z „etických důvodů“ pobuřoval fakt, že zaměstnanci této prodejny opakovaně umístili hned u vchodu na výstavní pyramidě na nejexponovanějším místě knihu Adolf Hitler: Projevy od nakladatelství guidemedia etc hned vedle vystavené knihy Osvětimská knihovnice (viz snímek). Trestní oznámení ne snad proto, že by se podavatel domníval, že kniha obsahující pouze ověřená historická a autentická fakta (Adolf Hitler: Projevy) nemá co hledat vedle fiktivního románu (Osvětimská knihovnice), poněvadž by to mohlo vzbuzovat falešný dojem, že kniha španělského autora je historicky fundovanou knihou, vycházející pouze s historických a ověřených pramenů. Podobně, jako by asi působil sci-fi román o létajících talířích vedle historicky podložené biografie K. H. Franka nebo kniha o zahrádkaření mezi cizojazyčnými slovníky. Jde totiž o zcela rozdílné literární žánry. Že by se to snad pořádkumilovnému zákazníkovi prodejny nelíbilo? Každá kniha do své sekce? To by ale sotva byl případ pro obvodní zastupitelství...

Pokud ale 99 % čtenářů sází na svůj zdravý instinkt, tak je nyní nezklameme. Dle podavatele trestního oznámení je  totiž „eticky nevhodné“ umístit knihu Hitlerových projevů v bezprostřední blízkosti románu o Osvětimi. Podnětem k podání trestního oznámení se stala pak především opakovaná neochota zaměstnanců a vedení prodejny „učinit nápravu“ a přemístit knihu s Hitlerem „někam dozadu“, aby nebyla vidět a nešla tedy ani na odbyt.  Podatelem prvně oslovený zaměstnanec prodejny si odpovědí na zákazníkovy námitky dokonce dovolil konstatovat, že ho to nezajímá. A ačkoliv jiná pracovnice knihu nakonec jen přeci z „exponovaného místa“ odstranila, a dokonce se i omluvila, bylo za několik dní vše opět při starém – což si zákazník ověřil opakovanou kontrolou.

Podavatelem trestního oznámení je jeden český podnikatel, který se donedávna snažil v České republice prosadit u dopravních podniků několika měst zvláštní byznys – nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy servisem prováděným exkluzivně jednou izraelskou firmou (dopravní podniky by musely baterie elektrobusů nechávat nabíjet pouze u tohoto partnera). Firma je však od května 2013 mezitím již v insolvenci. Tento zjevný milovník knih je sám nakladatelem knihy ("světového bestselleru"), jež se zabývá izraelskou hospodářskou mentalitou, a sám se účastní konferencí a "izraelských večerů", v rámci nichž čeští manažeři navazují hospodářské styky se židovským státem.

Do trestního oznámení tento podatel napsal, že vystavením knihy s Hitlerovými projevy na exponovaném místě prodejny „dochází k vědomému, promyšlenému a organizovanému propagování myšlenek a hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a znevažuje genocidu páchanou nacistickým režimem v čele s Adolfem Hitlerem“. Obvodní ředitelství Policie z Prahy IV. zaslalo spisový materiál Krajskému ředitelství policie Jihomroavského kraje s tím, že neopomnělo dodat poznámku, že zmíněné knihkupectví se pochopitelně nedopouští nabízením knihy Adolf Hitler: Projevy žádného protiprávního jednání.

Samozřejmě lze pouze spekulovat o tom, do jaké míry zde hrály roli podatelovy osobní motivy – možná i trochu závist plynoucí z toho, že nakladatelova kniha o specifikách izraelského hospodářství nebyla knihkupcem vystavena na exponovaném místě, podobně jako v případě "Projevů"?

Inu – Hitler a Osvětim jsou přeci jen stále "dobrou značkou" a na tom se zřejmě dlouho nic nezmění.

***

Faksimilie trestního oznámení je k dispozici zde (v souladu se zákonnými opatřeními byly bližší údaje o zúčastněných subjektech a osobách zneviditelněny):