neděle 12. srpna 2012

Organizace, která otevřeně hlásá vyvolenost Židů mezi národy, ovlivňuje české školáky z peněz státního rozpočtu

Projekt je financován státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem
Lukáš Beer
Přemysl Sobotka udržuje dobré kontakty s ICEJ a není tudíž náhodné, že se
jeho podobizna jako fotografie jediného politika octla i na stránkách projektu
iniciovaného ICEJ, financovaného státním rozpočtem ČR a podporovaného
ministerstvem školství.
Mezinárodní ředitel organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) Juha Ketola zcela neskrývaně hovoří o cílech své organizace, jejímž prvotním záměrem je „milovat a podporovat Boží vyvolený národ a žehnat mu“ a „připomínat církvím v různých zemích jejich dluh a odpovědnost vůči židovskému národu“. Podle Ketuly čeká národy v budoucnu „spravedlivý soud“, přičemž Bůh prý jednotlivé národy bude soudit podle toho, jaké je jejich chování k Židům a k Izraeli. Úkolem ICEJ ve všech zemích, kde má tato organizace pobočky, je prý ovlivňovat nejen duchovní, ale i sekulární „vůdce národů“ v tom smyslu, aby usměrňovali vztah k Izraeli tak, aby dle zmíněných kritérií (vyvolenost Židů, dluh vůči Židům, jednostranná podpora izraelské politiky v rámci izraelsko-palestinského konfliktu) Bůh mohl daný národ odsoudit co nejpříznivěji (tato citovaná stanoviska ICEJ si lze přečíst  přímo na oficiálních stránkách organizace). Česká pobočka ICEJ (vedoucí činitel Mojmír Kallus) se v České republice těší ve srovnání s jinými zeměmi dobré publicitě ve veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas), která pravidelně referují o jejích akcích ještě před vlastním konáním. ICEJ se podařilo navázat dobré kontakty k představitelům české politické scény (kupř. Přemysl Sobotka, kandidát ODS na funkci prezidenta ČR a současný 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky). Na internetových stránkách české pobočky ICEJ se lze přesvědčit o radikálních postojích organizace v otázce blízkovýchodního konfliktu – v tomto směru se ICEJ snaží v rámci svých možností ovlivňovat i veřejné mínění a usměrňovat české politiky.

ICEJ má dobré styky s vysoce postavenými českými
politiky: Přemysl Sobotka na společné fotografii s Karlem
Sedláčkem, místopředsedou výkonného výboru ICEJ ČR.
ICEJ pořádá každoročně tzv. „Pochod dobré vůle“ koncipovaný navenek jako pochod proti antisemitismu (celá akce nese souhrnný název „Kulturou proti antisemitismu“ a letos se konala již po deváté), který je prý rozšířen na evropské půdě. Letos v dubnu si organizátoři zvolili jako záminku taktéž demonstrování proti „neonacismu“, jelikož se tehdy do Břeclavi sjížděli manifestovat „pravicoví radikálové“. Mojmír Kallus o smyslu akce navenek řekl: „Chceme deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří.“ Na shromáždění vystoupil právě i jmenovaný český politik Přemysl Sobotka a dokonce i primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Mimo tuto každoroční akci, na kterou včas dopředu upozorňují média, ačkoliv účast na nich například letos nepřekročila počet ani 400 lidí, pořádá ICEJ na území České republiky v různých městech „Dny pro Izrael“ a sérii dalších přednášek, často ve spolupráci s židovskými obcemi. Před dvěma roky přicestoval do Česka za tímto účelem i britský pastor Werner Oder, který na základě svého částečně nepravdivého a historiky vyvráceného příběhu plně sloužil propagační činnosti ICEJ. (Stížnost Radě ČT je v přípravě.)

Mojmír Kallus nyní prezentoval výsledky tříletého projektu tzv. Centra vzdělávání a dialogu soustředěného na školáky českých základních a středních škol, který probíhá v partnerské spolupráci ICEJ s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou. Projekt získal finanční podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a „stal se tak dosud nejrozsáhlejší aktivitou, kterou česká pobočka ICEJ za 17 let své existence realizovala“, uvádí Kallus na stránkách ICEJ. Stránky „Centra“ pyšně oznamují, že „tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“. K cílům této výchovné práce Kallus dále uvádí: „Hlavním cílem této činnosti bylo vést mladou českou generaci k tomu, aby přemýšlela o základních etických hodnotách a na základě samostatného uvažování si dokázala vzít poučení z nedávné tragické historie. V souladu s mottem ICEJ „Potěšujte můj lid“ jsme jako téma zvolili pronásledování Židů. Kromě samotného holocaustu jsme vždy také zmínili protižidovské předsudky v širším historickém kontextu, což poskytlo našim křesťanským lektorům dobrou příležitost přiznat se k antijudaismu, a tedy k podílu křesťanské církve na protižidovských předsudcích i činech.“ Osloveny tak byly desetitisíce českých školáků koncepcí setkání s „pamětníky holocaustu“, kteří vyprávěli o svých zážitcích. Pochvalně se o celém projektu vyjádřil i ředitel Židovského muzea (partnera projektu), Leo Pavlát. (Pavlát svými slovy a názory v minulosti podpořil například i protiarabsky a proizraelsky nenávistně orientovaný portál Eurabia.cz, který by se logicky měl nacházet i na indexu strážců „politické korektnosti“ a „bojovníků proti rasismu“, ale v případě, že tyto „xenofobní“ projevy jsou v České republice prezentovány v jednoznačně prožidovském duchu, jsou strážci humanity a otevřené společnosti, podporující na druhé straně všelijaké projekty „proti antisemitismu“, překvapivě slepí a hluší. Pavlát dokonce stránky přímo doporučuje: "Eurabia je jistě informačním zdrojem, který stojí za pravidelnou pozornost.")

Co by asi k postojům Leo Pavláta, který celý projekt společně s ICEJ a Terezínskou iniciativou podporuje, řekl například spolupracovník ICEJ dr. Pavel Letý z Nového Jičína, který je citován v souvislosti s projektem na stránkách ICEJ: „Domnívám se, že mezi nemoci dnešní doby patří především agresivita a lhostejnost. Přitom žádný morálně zralý člověk by neměl zůstat lhostejný k projevům rasové či jiné nesnášenlivosti a k projevům násilí. Právě objednáním tohoto jedinečného programu pro žáky můžeme přispět ke zlepšení společenského klimatu a ukázat, že ani my osobně nejsme lhostejní k šíření nenávisti a rasové diskriminace.“ Nebýt lhostejný k „rasové či jiné nesnášenlivosti“ má u organizátorů projektu bohužel určité hranice. Ostatně samotná organizace ICEJ je partnerem webu Eurabia, hlásajícího nesnášenlivost ke všemu arabskému. ICEJ tedy na jedné straně chce „zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku“, podporuje ale na druhé straně aktivity směřující k pěstování nesnášenlivosti a předsudků vůči celosvětovému arabskému a islámskému světu.

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze proškolilo celkem 54 lektorů, celkem bylo takto uskutečněno 1.594 přednášek a besed a 182 workshopů, při nichž bylo osloveno 59.811 žáků základních a středních škol. Navštíveno bylo 751 škol a ve spolupráci s židovským muzeem se uskutečnilo 52 tematických výstav na školách, které shlédlo 5.637 žáků. Celkem bylo všemi uvedenými aktivitami osloveno 65.448 žáků.

Z peněz českých daňových poplatníků je tak financován projekt, konaný z iniciatvy jedinců a organizací, hlásajících na jedné straně potřebu bojovat proti předsudkům a rasové a národnostní nesnášenlivosti, a na druhé straně podporujících všeobecnou nesnášenlivost vůči islámskému světu a hlásajících vyvolenost a výjimečnost určitého národa světa, jehož podpoře chtějí sloužit všemi prostředky, včetně "osvětové práce" a "boje proti antisemitismu".