sobota 3. prosince 2011

Informace: Evropská akce - Hnutí za svobodnou Evropu

Evropa se musí opět uzdravit a zesílit. Dnes je nemocná a slabá, neboť během 20. století prožila opravdový soumrak bohů: poté co se bílé národy navzájem rozsápaly ve dvou světových válkách, triumfoval na Západě bezuzdný rothschildovský kapitalismus a na Východě marxistický teror. Mezi USA a SSSR, oběma mlýnskými kameny té stejné firmy, byla rozdrcena samostatná Evropa. Sovětská říše byla mezitím vyřazena. Ale také tehdejší západoevropské vítězné mocnosti se kupodivu nacházejí na straně poražených: impéria Anglie a Francie jsou pryč a jejich kmenové národy trpí stejně tak cizím určováním a cizineckým zatížením jako poražení Němci. Rusko bylo po zbourání bolševického experimentu zmenšeno a adaptováno západním vlivům. Na ruský východ a jih se stěhují Číňané a vytvářejí tam hotové skutečnosti podobně jako Turci v Německu, severští a černí Afričané ve Francii nebo Asiaté v Anglii a Holandsku. Všichni tito civilní okupanti tu nejsou náhodně: promíchání ras a národů patří k programu Nového světového řádu a jejich ochráncem jsou Spojené státy se svou vojenskou mašinérií. Americké vojenské jednotky jsou za tímto účelem rozmístěny v mnoha zemích po celé zeměkouli.

Je ovšem otevřeným tajemstvím, že Amerika sice svět kontroluje – ale na druhé straně kontroluje izraelská lobby Ameriku. Tato lobby a s ní spjatá americká horní vrstva jsou vlastními a jedinými vítězi světové války. Prostřednictvím sdělovacích prostředků, politiky a výchovy manipulují se svými regionálními ochotnými pomocníky veřejné mínění v celém západním světě – také a především v Evropě. Z tohoto stálého vymývání mozků pramenily nakonec zákazy projevu názoru ze strany „Political Correctness“. Postupem času se rozrostly v mnoha evropských zemích v zákazy projevu, stanovené v trestním právu. Na základě těchto „náhubkových zákonů“ sedí političtí zajatci v této zemi často celé roky v žaláři.

Výsledkem posledních sta let je, že hrdá evropská kultura krok po krocích přišla na mizinu. Podíl bílého světového obyvatelstva klesl z 30% na 10%. Mnohotvárný a všudypřítomný nepřítel kontroluje náš světadíl politicky, vojensky, demograficky, kulturně a hospodářsky. Trojice Wallstreet, Pentagon a Hollywood se zdá mít celosvětově vše ve svých rukou. Ale přesto: existují náznaky toho, že se tento kolos začíná potácet – zjevně už překročil zlatý hřeb své moci. Přišel čas: společným napnutím sil všech Evropanů lze dosáhnout osvobození. Tento boj o samostatnost našeho kontinentu je úkolem, který si stanovila EVROPSKÁ AKCE.

Evropská akce je nadstranická a mimoparlamentní. Zahrnuje všechny Evropany, kteří jsou činní ve smyslu následujících 7 cílů. Těchto cílů dosahuje jednak prostřednictvím agitace co možná nejširších kruhů ve všech evropských zemích a na druhé straně vytvořením vrstvy budoucích nositelů odpovědnosti.

7 cílů Evropské akce:

1. OBNOVENÍ SVOBODY PROJEVU
Chceme svobodu projevení názoru, zpravodajství a historiografie a zasazujeme se proti náhubkovým zákonům jako jsou „Volksverhetzung“ paragrafy v SRN, „Verbotsgesetz“ v Rakousku, „Antirassismusgesetz“ ve Švýcarsku nebo adekvátnímu bezpráví v ostatních státech.

2. ODCHOD VŠECH CIZÍCH VOJSK
Chceme odchod Američanů z Evropy a zbylých západních spojenců z Německa – odpovídající odchodu Sovětů z NDR a východní Evropy.

3. REPATRIACE MIMOEVROPSKÝCH PŘISTĚHOVALCŮ
Chceme konec imigrace z ostatních kontinentů a stanovení programů na repatriaci mimoevropských přistěhovalců. Rozumná je politická, hospodářská a humanitární pomoc Evropy na místě – namísto přesídlení uprchlíků do Evropy.

4. STÁTNÍ SEBEURČENÍ PRO NĚMCE ZE SRN A RAKOUSKA
Chceme konec heteronymie v Německu a v Rakousku, které k němu přísluší. NDR, NSR a Republika Rakousko byly po válce zřízeny Spojenci jako vazalské státy protiprávním způsobem vůči národům. Nezbytné je mírové evropské uspořádání na základě ukončení mírové smlouvy s Německem, která trvá od roku 1945.

5. ZALOŽENÍ EVROPSKÉ KONFEDERACE
V souvislosti s mírovou smlouvou chceme nahrazení EU a NATO evropskou konfederací se společnou zahraniční a obrannou politikou při rozsáhlé svobodě členských zemí ve vnitřní, kulturní, vzdělávací, finanční a hospodářské politice. Mimo to usilujeme o úzkou spolupráci s Ruskem.

6. PŘEVEDENÍ PENĚŽNÍHO A MEDIÁLNÍHO BYZNYSU DO NÁRODNÍHO VLASTNICTVÍ.
a) Chceme, aby emisní banky byly v budoucnu nejen teoreticky, nýbrž skutečně řízeny stát-ními orgány.
b) Stát musí zbavit soukromé úrokové zisky právní ochrany.
c) Právo k provozování obchodních bank mají mít jen akreditované státní, hospodářské a kulturní korporace.
d) Také média smějí být publikována pouze těmito jednoznačně identifikovatelnými a odpovědnými korporacemi. Jen tak je možná jejich svoboda a rozmanitost.

7. OBNOVA TRADICE – BOJ PROTI ÚPADKU A ZNIČENÍ PŘÍRODY
Chceme konec kulturního rozkladu. Přadena evropské tradice musejí být opět pozvednuta a dále rozvíjena. Zvláštní hodnotu přikládáme zdraví mládeže a rodiny, ochraně přírody, biologickému zemědělství (včetně decentralizované výroby osiva) a k přírodě ohleduplnému rozvoji v medicíně, dopravě, komunikaci a získávání energie.

Máme na výběr: RECONQUISTA – nebo REQUIEM!

Poznámka redakce: tato informace je doslovným překladem údajů zveřejněných na domovské stránce EVROPSKÉ AKCE a nebylo do ní nijak obsahově zasaženo. Autoři přispívající na stránky NÁŠ SMĚR a autoři, jejichž texty jsou na těchto stránkách zveřejněny, mohou mít vůči uvedenému textu výhrady.