sobota 25. července 2015

Ransdorf v panice střílí ze svého arzenálu historických nepravd

Hned v úvodu argumentuje citátem údajného Hitlerova výroku z knihy, o které všichni vzdělaní historici již třicet let vědí, že šlo o dílo smyšlených výroků napsaných na objednávku. Kritizovaný historiograf Ransdorfovi odpovídá
Tomáš Krystlík
Novinář Rosenbaum (na snímku vpravo se svým 
přítelem Churchillem) doznal v roce 1981, že 
Rauschninga pro sepsání pamfletu obsahujícího
údajné Hitlerovy výroky v roce 1939 uplatil. V Německu 
se o podvrhu ví nejpozději od roku 1985, kdy na toto 
téma proběhla mediální diskuse historiků. 
V Churchillově zakázce vycházely články v 
Rosenbaumově agentuře, která zásobovala 400 novin 
v 70 zemích světa. Po válce Churchill pobýval často o 
prázdninách v Rosenbaumově vile. Historikové dnes 
knihu, ze které Ransdorf přebral první citát, neberou vážně. 
Pouze "vzdělaný historik" Ransdorf poněkud "zaspal". (lb)
Ve své nejnovější replice citujete návrhy zacházení s Čechy, které byly časem zavrženy, čerpáte ze zdroje, který je prokázanou konfabulací, snášíte argumenty obsahující omyly historiků nebo jejich vyslovené dezinterpretace. Nápadná na Vašich přípisech je jedna věc. Na to, že mě považujte za nicotného skribenta, snášíte nápadně hodně protiargumentů. Proč asi? Že situace je vážná, že sedmdesát let budovaný domeček z polopravd a lží se začíná českým historikům bořit?

Vyvracet Vaše protiargumenty jeden o druhém by určitě naprostou většinu čtenářů odradilo. Zde jen několik málo nepravd, jejichž vyvrácení zabere minimum místa. Je dokázáno, že Rauschning si značnou část Hitlerových výroků vymyslel. V akčním programu SdP z roku 1938, tj. v karlovarských požadavcích, jiný program SdP do svého konce neměla, není ani slovo o likvidaci českého národa nebo ho naznačující. Do vnitrozemí přesídlilo ze všech odstoupených zemí, tedy i z Těšínska, Slovenska a Podkarpatské Rusi 193.277 lidí a to nejen osob československé národnosti, ne tedy 300.000 jen z území odstoupených Německu. Do angloamerického plošného bombardování Německa se Češi na práci do říše dobrovolně hrnuli tempem takovým, že pro ně muselo být týdně vypravováno šest zvláštních vlaků. Nyní se na vše podívejme z jiného úhlu pohledu.

Miloslav Ransdorf se ve své polemice s Tomášem 
Krystlíkem odvolává na to, že on je vzdělaným historikem, 
zatímco jeho kontrahent pouze "skribentem".
Čtenářům sugerujete ve shodě s axiomem českých historiků, že národně socialistické Německo považovalo Čechy za otrocký, podřadný národ určený k vyhubení. Jak se to ale slučuje s faktem, že 87,54 % Čechů Němci hodlali poněmčit a 0,015 % vyvézt na východ? (K nalezení v knize Detlefa Brandese: Germanizovat a vysídlit.) Jak to, že navíc chtěli Čechy přenárodnit na Němce jako jediný (!) národ v Evropě? [Doplněk Lukáše Beera: Podobný přístup byl uplatňován i vůči Slovincům na území Východní marky. Slovinské děti byly např. vypravovány hromadně na letní tábory Hitler-Jugend, bylo o ně všestranně pečováno, formou zdravé konkurence byly slovinské děti motivovány, aby mluvily německy.] Otroci a méněcenní jedinci se přece nepozdvihují na vlastní úroveň! Ani Holanďany, kteří jsou Němcům nejblíže, přenárodňovat nehodlali. Z toho nutně plyne, že byli přesvědčeni o hodnotě Čechů, coby národa sobě nejbližšího hodnotově i rasově, což jaksi automaticky vylučuje Vámi uvedené bláboly o méněcenném národě a zamýšleném nevlídném zacházení s Čechy.

Tento text vyšel na autorově blogu a je zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.