pátek 3. července 2015

Totalita levicového liberalismu na scéně – její původ a její rafinované metody

"Svobodná vůle je zaměřena k zdokonalení osoby – zdokonalení je popsáno mravním zákonem"
Roman Cardal a Jiří Fuchs jsou hosty Debatního klubu
Academia Bohemica je soukromá filosofická škola a na jejích stránkách se píše, že jedním z hlavních motivů činnosti Academia Bohemica je snaha o vyplnění prázdného prostoru, který vznikl vlivem jednostrannosti univerzitně fixovaných trendů soudobé filosofie. Autoři tohoto textu dále uvádějí, že jsou totiž přesvědčeni o hluboké krizi současného filosofického myšlení a má jít o jev, který není jen přechodný. Je totiž, podle autorů textu, logickým vyústěním vývoje novověké filosofie a symptomem této krize je ztráta hlavních témat filosofie, jejichž případné řešení je mimo jiné i nezastupitelným prostředkem racionální životní orientace. Důvod této ztráty spatřují autoři textu v katastrofální teorii poznání novověku. Hlavní otázky filosofie jsou totiž neempirické, metafyzické, zatímco vyznění novověké gnoseologie je radikálně protimetafyzické. Hlavním cílem působení Academia Bohemica, je podle autorů textu tedy rehabilitace autentického filosofického myšlení, které je v podstatě metafyzické; metafyzické jsou paradoxně i jeho negace. Proto jde o prolomení bariéry předsudků, které vzešly z protismyslné negace metafyzického myšlení. Jde o znovu zpřístupnění problémů, bez jejichž tematizace selhává filosofie nejen sama v sobě, ale i ve své hlavní životní funkci: v explikaci lidského života; pak nastupují ideologie. V rámci Debatního klubu jsme si dovolili pozvat dva lektory Academia Bohemica Jiřího Fuchse a Romana Cardala, aby své teze o smyslu soudobé filozofie a dalších tématech představili širší veřejnosti.

INDEX:

00:00 Úvod, představení soukromé filozofické školy Academia Bohemica

02:05 Začátek diskuse, krátké shrnutí historie produkce Jiřího Fuchse

02:50 Posun ke studiu společensko-kulturních a politických problémů s filozofického hlediska

03:29 Co je filozofie? Jaký má praktický význam pro život? První přiblížení

07:55 Myšlení je nástrojem filozofie

09:01 Kdo určí odpověď na otázku "Co je v životě podstatné?"

12:49 Jak filozofie může pomoci v dnešním společensko-kulturním a politickém dění?

16:54 Filozofie vrcholící v etice umožňuje kvalitnější reflexi společensko-politické praxe

19:42 východiska pro totalitní myšlení

21:15 chápou se dnes témat "kým je člověk" a otázky po "pravém společenském řádu" ideologové?

23:24 defekty ve výkladu člověka v socialismu (kolektivismus)

28:08 defekty ve výkladu člověka v liberalismu (rezignace na obecnost lidských práv a spravedlnosti)

31:18 důležitost pojmu lidské přirozenosti a vazby na svobodu

32:19 absolutizace ontologická svobody liberály

33:49 svoboda v kontextu lidské přirozenosti v komplementárním vztahu s mravním zákonem

37:03 Je současný relativismus jiný než v předchozích obdobích? (Je věc vzdělanosti být dnes relativistou)

39:42 socialismus a liberalismus se sjednocují v levicovém liberalismu

42:19 Co je to filozofie - druhý bližší pohled. Filozofie se nevyvíjí plynule jako přírodní vědy. Základní otázky a odpovědi byly známy už v Antice.

43:30 Poznáváme pravdivě? Otázka po objektivitě lidského poznání.

46:58 v čem se tedy filozofie vyvíjí?

50:33 Co je etický relativismus?

58:24 Nenese ideologie levicového liberalismu prvky totalitního myšlení?

01:02:34 neomarxisté, frankfurtská škola na scéně

01:06:56 skrytost působení neomarxistů ve veřejnosti

01:08:26 Co je totalita?

01:20:16 nadřazenost ideologické, korektní pravdy nad pravdou skutečnou - znak totalitní ideologie

01:26:40 jaká je správná metoda při definování totality? Fenomenologická nebo esenciální?

01:31:20 dvě hlavní složky levicového liberalismu - multikulturalismus a genderový feminismus

01:33:17 kulturní relativismus jako základ argumentace multikulturalistů

01:38:45 Argumentace Habermase "předsociální lidství je abstraktní, potřebujeme lidství definovat jako individuální" - kulturní identita

01:47:25 syndrom ideologa vychovatele, obrovské seběvědomí multikulturalistů ve verbálních konfliktech

01:49:53 Jsme schopni racionálními argumenty čelit ideologům?

01:54:03 Co tvoří identitu člověka? Může filozofie pomoci esenciálním pojetím člověka ? Přirozenost člověka

02:06:23 Jak definovat člověka? Co znamená neempirická dimenze lidského bytí?

02:08:37 Rozpor: Hume a Kant popírají neempirické myšlení neempirickým myšlením

02:11:48 Proč se filozofové mýlí?

02:15:35 Tři možnosti jak filozoficky koncipovat lidské bytí

02:20:20 získané, odvozené identity

02:23:38 Přirozené předporozumění životu se filozofickými analýzami potvrzuje

02:24:25 kritéria filozofie, která zkoumá ontologickou konstituci člověka

02:27:40 Termín lidské přirozenosti ukazuje na předpolitickou část lidského bytí

02:29:40 Existuje souvislost mezi lidskou přirozeností člověka a přirozeným mravním zákonem?

02:31:30 Svobodná vůle je zaměřena k zdokonalení osoby; zdokonalení je popsáno mravním zákonem.

02:33:34 Dá se poznat obsah mravního zákona?

02:35:40 Skutečně přivádí ctnosti člověka na životní vrchol?

02:41:39 Zánik lidského života absurdizuje smysl lidského života?

02:44:48 Končí život smrtí?

02:49:57 Ukazuje existence mravního zákona na existenci Boha?

02:56:37 Jak to, že materialismus je tak úspěšný?

03:00:05 Závěr: Všechno závisí na vyřešení otázky teorie poznání (pravdy a jistoty).

03:01:37 Selhání novověkých teoretiků v teorii poznání

03:06:26 Metodická náročnost noetiky.