středa 18. února 2015

Čtenářský názor: Reakce na šíření nepřátelské propagandy na webu Náš směr

Jako věrný čtenář webu Náš směr jsem se rozhodl reagovat na tendence, které se zde v poslední době objevují. Mám na mysli volné šíření systémové propagandy a podporu trapnému, ubohému šovinismu. Oba dva přímé znaky myšlenkové degenerace jsou podle mne zcela neslučitelné se snahou probudit v lidech touhu vymanit se z vlivu dnešní zvrhlé západní dekadence. Dekadence, která negativně ovlivňuje nejen naše životy, ale i životy našich blízkých. Dnes i v budoucnu. Snahy negativně degenerovat myšlení stávajícím i potencionálním čtenářům jsou proto podle mého názoru v přímém protikladu s původním zaměřením tohoto projektu.

Nyní podrobněji. V čem spatřuji negativum šíření systémové propagandy? Zejména v ověřené skutečnosti, že propaganda vládnoucího establishmentu je nedílnou součástí vládnoucí politiky a zároveň jejím nejsilnějším nástrojem moci. Nikdo nemůže ignorovat fakt, že současná zvrácená politika stávajícího establishmentu se celou svou vahou opírá o systémovou propagandu, šířenou prostřednictvím vysoce postavených politiků, korporátních médií a nevládních organizací. Zejména na webu Náš směr se už několikrát potvrdilo, jak lživá a manipulativní byla západní propaganda nejen v době První světové války, ale i v následujících meziválečných letech, v letech Druhé světové války. Nejpřímější důkazy o cíleném lhaní a zamlčování důležitých faktů západní propagandou pak získáváme z doby od roku 1945, a to dodnes.

Co si mám myslet o lidech, kteří nevzrušeně nasávají všudypřítomnou propagandu, aby pak sami ve svých textech psali, světe div se, o nebezpečí a prolhanosti propagandy? Jen to, že mé původní vyjádření o degeneraci myšlení má reálné opodstatnění.

Druhý bod. V čem spatřuji negativum podpory trapnému, ubohému šovinismu mezi evropskými kmeny? Šovinismus je v Evropě zlo, které je třeba vymýtit. Nepřátelská propaganda šíří šovinismus už minimálně od roku 1848, kdy proběhl první vážnější pokus tehdejšího "Západu" o destabilizaci centrální Evropy a rozbití Rakouska-Uherska. Politika šovinismu vystřídala do té doby platnou geopolitickou strategii šíření náboženské nesnášenlivosti, která ničila Evropu po dlouhá staletí předtím. Šovinismus byl posléze plně využíván před První světovou válkou, během ní, během meziválečných let, během Druhé světové války, i po válce. V 80. letech 20. století se začal šovinismus šířit v sovětském bloku. V Jugoslávii (protisrbský), Rumunsku (protimaďarský), okrajových republikách SSSR (protiruský). Tato vnitřní pnutí mezi národy jedné "říše" vykazovala stejné znaky, jako kdysi podobná šovinistická pnutí v Rakousko-Uhersku nebo Osmanské říši. Tedy v mocnostech ohrožujících tehdejší zájmy Západu.

Po roce 1989 jsme mohli vidět využívání šovinismu nepřátelskou propagandou v Jugoslávii, která následně vedla k bratrovražednému zabíjení, a v rozpadajícím se SSSR, ve snaze rozdrobit říši na co nejmenší, nejbezbranější části a ty pak jednoduše obsadit. ČSSR byla rozdělena v klidu jen díky něčí dobré vůli. I zde byl mezi Čechy a Slováky někým cíleně a dost vehementně šovinismus podporován, což mi pamětníci dosvědčí. Nepřátelské síly později vyhrotili šovinismus k další destabilizaci a rozdrobení Jugoslávie. Po letech bojů byly nakonec všechny nové malé umělé státečky jiho-východní Evropy úspěšně zavlečeny pod křídla Západu. Tedy EU či NATO.

Po chvíli klidu, kdy se západní nepřátelská propaganda vrátila k náboženské nenávisti a rozhodla se destabilizovat arabské státy, které zřejmě jen shodou okolností "nebezpečně ohrožovaly Izrael" (Irák, Egypt, Libye, Sýrie), se opět vrhla na Evropu a za pomoci osvědčeného extrémního šovinismu destabilizovala Ukrajinu. Se stejným výsledkem jako v Rakousko-Uhersku 1914, v centrální Evropě 1939, v Jugoslávii 1991, a v arabských zemích 2003 - až po současnost. Válka, chaos, umírání.

Vůbec nepochybuji o tom, že se nepřátelskou systémovou propagandou skrze korporátní média nechávají krmit i autoři, na jejichž úvahy tento text naráží. Co si ale mám myslet o lidech, kteří nevzrušeně nasávají vládnoucí šovinistickou propagandu, aby pak sami ve svých textech psali, světe div se, o nechutnosti šovinismu? Konkrétně toho antiněmeckého, třeba pánů Vlka st. a Vlka ml.? Můžu si myslet pouze to, že mé původní vyjádření o degeneraci myšlení má další reálné opodstatnění. Šovinismus je totiž stále šovinismus. Ať už je namířený proti kterémukoliv evropskému národu. Nejsmutnějším faktem je, že dehonestovaní "němcobijci" Vlkové jsou nakaženi totožnou propagandou z totožného propagandistického centra, jaké nakazilo i mnou kritizované rusofobní autory. Centra, které šířením šovinismu či náboženské nesnášenlivosti sleduje stále totožné cíle, minimálně od 19. století.

Web Náš směr jsem považoval za projekt, který by měl stát v opozici vůči současné zvrácené, nepřátelské politice. Politice, která ruku v ruce se svou systémovou propagandou bezohledně šíří destabilizaci a terorismus ve světě, ničí životy milionů nevinných lidí, záměrně likviduje vžité tradice, vžitý řád a vžitá pravidla, podporuje rozvrat tradičních mezilidských svazků nejen v rovině sociální, ale i kulturní, morální a duchovní, posvěcuje rozklad mravních hodnot a oslavuje všudypřítomnou zvrhlost.

Nyní vyvrátím pár možných pochyb o mém objektivním uvažování. Ne, nemyslím si naivně, že by Hitlerova administrativa byla spolkem největších humanistů a altruistů, kteří by se zuřivě předháněli o to, kdo co nejdříve pomůže českým, polským nebo ruským lidem k radostnému životu, plného štěstí a spokojenosti, dle osobního přání každého Pepíka z Vidlákova. Jsem realista a vím, že propaganda je všudypřítomná v každé politice. Každá politika se zákonitě nikdy nezavděčí úplně všem lidem. To samé platí o současné politice ruského Kremlu. Jenže pořád zde existují viditelné rozdíly, kterých si člověk musí všímat, aby mohl posuzovat šířenou propagandu z obou stran barikády a odhadnout ji buď jako zcela lživou nebo jako alespoň částečně pravdivou. Aby mohl podle výsledku správně zhodnotit aktivní politiku těchto mocností. S ohledem na budoucnost svou a svých nejbližších.

Podívejme se na propagandu Západu. Už přes sto let nás masíruje hesly o "svobodě a demokracii", zatímco ve světě opakovaně útočí na státy vedené demokraticky zvolenými vůdci. K nejbližším a chráněným spojencům Západu přitom patří neomezení vládcové absolutistických monarchií se středověkými zákony (Saúdská Arábie, Katar, Bahrajn...). To by mělo varovat každého jen trochu myslícího člověka. Ten samý Západ nám také opakovaně vnucuje "neustálou hrobu neonacismu". Aby s neonacistickými užitečnými idioty uskutečnil posléze krvavý převrat v demokratické zemi, s jehož údajným "diktátorem" byl ještě pár týdnů předtím náramný kamarád. I to by mělo varovat každého jen trochu myslícího člověka. Když posléze tyto idioty Západ podporuje v teroru a vraždění nevinných civilistů, kteří se Západem nechtějí mít nic společného, opět by se nad tím měl každý myslící člověk zamyslet. Proč umírali civilisté při bombardování Drážďan? Byli ve špatný čas na špatném místě? Neměli poslouchat Hitlera? Stejné argumenty slyšíme na adresu současného Donbasu. Není to zajímavé?

Západní propagandou jsme dnes přesvědčováni, že za Rakouska-Uherska či Protektorátu jsme my Češi neuvěřitelně trpěli, i když dostupná fakta hovoří úplně jinak. Faktem zůstává, že v Hitlerem zřízeném Protektorátu Čechy a Morava se dalo žít za probíhající války nesrovnatelně lepším životem, než v dnes Západem okupovaných zemích jako je Afghánistán, Irák, Libye, o 70 let později. Západní propaganda se nás snaží také přesvědčit, že Hitlera a Putina je třeba vylíčit jako nelidské, vypočítavé zrůdy, kterým šlo/jde pouze o jejich ego, neustálou agresi a krvavé ovládnutí světa. Že fakta jasně hovoří o tom, že Hitler i Putin upřednostňovali dialog a mírová řešení? Namísto nesmlouvavé krvavé agrese, donekonečna praktikované Západem? I to by mělo člověka donutit zamyslet se.

Mimochodem. Kolik válek vyvolal za poslední desetiletí údajně nejagresivnější stát dnešního světa, Rusko? Žádnou? Zajímavé. Západ jich má na svědomí hned celou řadu. Destruktivních, zničujících pro miliony nevinných lidí. Ani není třeba ptát se, kdo podporoval islámské "bojovníky za svobodu" na horním Kavkaze, v Dagestánu a Čečensku. Faktem ovšem zůstává, že si Rusko dokázalo nakonec poradit a ze zmíněných, válkou destabilizovaných a zničených zemí jsou dnes stabilní, hospodářsky vyrovnané regiony, kde se lidé nemusejí bát vycházet na ulici více než v průměrných evropských zemích. "Zlé" putinovské Rusko tedy umí nejenom bojovat, ale daný region také posléze rychle stabilizovat a zajistit jeho lidem relativní klid a bezpečí. Což se nedá ani omylem napsat o drtivé většině zemí, destabilizovaných Západem v posledních 15 letech.

Pokud si tedy v nezávislých zdrojích porovnáte západní propagandu, nacistickou propagandu a současnou ruskou propagandu s reálně prováděnou politikou těchto tří geopolitických mocností, získáte objektivní obrázek o míře poctivosti a pravdomluvnosti všech tří stran.

Tento obrázek vám dá možnost lépe posoudit jednotlivé reálné kroky současných dvou mocností (Hitler a jeho Německo jsou už po smrti) a zhodnotit jejich možný dopad na naši přítomnost i budoucnost. Nedomnívám se ani náhodou, že nějaká z aktuálních stran geopolitického konfliktu přesně kopíruje má ideologická stanoviska. To by byl naprostý nesmysl. Dokud jedinec nevládne absolutisticky nad celým světem, musí se vždy smířit s kompromisy. Ale žiji na této planetě a proto se mne a mých nejbližších světová geopolitika a její neustálé změny přímo dotýkají. Zjistím-li, že jedna strana má (nejen) na mé okolí katastrofální dopad (agresivní snaha o vykořenění a postupnou likvidaci jedné kompletní homogenní lidské skupiny, které jsem nedílnou součástí), zatímco druhá strana takovou reálnou politiku nepraktikuje, nepřinutí mne žádná síla na světě stát se aktivním kolaborantem první strany. A přímo i nepřímo podporovat mého úhlavního nepřítele v boji proti někomu, kdo mne prokazatelně neohrožuje.

Volné šíření systémové propagandy a podporu trapnému, ubohému šovinismu na webu Náš směr proto chápu jako nebezpečné tendence, které negativně degenerují myšlení stávajícím i potencionálním čtenářům, a aktivně pomáhají šíření nepřátelské politiky.

Čtenář je nově atakován naprostými nesmysly. Je například udržován v idiotské víře, že Západ nemá s islámským terorismem nic společného a jako jediný je schopný ho likvidovat. Pominu otázku západní podpory islámským fundamentalistům z okruhu Al-Kajdy a Islámského státu (IS) v posledních letech, opakovaně a hlasitě kritizovanou Ruskem. "Boj proti terorismu" v režii Západu jsme mohli vidět v Iráku, kde je dnes hlavní základna IS, a v Afghánistánu, kde moderní americký Rambo dostal nakopáno od venkovanů v otrhané košili, Talibanců. Které starý Rambo ve slavném americkém propagandistickém díle z roku 1988 nadšeně podporuje "v boji proti zlým okupantům". Snad není třeba se ptát, proč se Talibanu dostalo tehdy v USA takové pozornosti, jako dnes "statečným kurdským Pešmergům", "syrským bojovníkům za svobodu", a ještě nedávno bojovníkům libyjským.

Nemám rád, když se z lidí dělají idioti. Těch lží a manipulací je dnes v mainstreamu plno. O to více se mi nelíbí, že se tak děje i na stránkách, které by naopak měli lidem ukazovat odvrácenou stranu mince a vychovávat je k ostražitosti před všudypřítomným vymýváním mozků.

To se týká i druhého nešvaru, šovinismu, který páni publicisté tak hojně využívají ve svých textech. Ještě před pár měsíci by si nikdo v ukrajinském Donbasu neuměl představit, že jeho děti budou umírat při ostřelování těžkým dělostřelectvem. Neuměli si to představit lidé ani v roce 1989 v Jugoslávii. Západ umí rozpoutat válku rychle a díky neuvěřitelně podlé manipulaci, která hloupým lidem maže med kolem úst a dává jim požehnání k vraždění vlastních sousedů. Nerad bych, aby tím jednou museli trpět i lidé v tomto prostoru. A nepřál bych to ani autorům panu Krystlíkovi nebo Junkovi, publikujícím na Našem směru. Všem takovým publicistům, a že jich jsou celé desítky, bych doporučil odstěhovat se na pár měsíců do současného Iráku, Libye nebo Sýrie. Aby si mohli plně vychutnávat tu reálnou politiku "civilizovaného" a "mírumilovného" Západu, kterou ve svých textech brání. Politiku, se kterou jsou nejenom tam konfrontováni miliony nevinných lidí. Lidé, kteří žádné Západem otevřeně podporované "bojovníky za svobodu" z Islámského státu a al-Kajdy do svých zemí nezvali, kteří žili klidné životy se svými "zlými, odpornými diktátory".

Jenže dokud budou tito rádoby odborníci a publicisté sedět doma v teple, na hlavu jim nebudou padat kazetové bomby statečných pro-západních bojovníků a jejich nejbližší příbuzní a děti jim nebudou umírat před očima, jen těžko změní své pokrytecké, naivní a hloupé názory.

Proto apeluji na zdravý rozum administrátora i čtenářů Našeho směru, aby byli k podobným hloupým a manipulativním textům ostražitější a posuzovali je v širším kontextu... Jinak zůstanou ve stejném bludném kruhu, v jakém se motá podstatná část současné západní společnosti. K velké radosti pánů u kormidel.

Věrný čtenář NS (jméno autora redakci známo)