pondělí 17. června 2013

Rozhlédněme se kolem sebe

Lukáš Beer
Události posledních dní na české vnitropolitické scéně není třeba na tomto místě rozebírat, to už povícero učinili mnohem povolanější. Neměli bychom ale nosit klapky na očích – je to jen opravdová špička ledovce, spoustu každodenních banalit se už naše otupělé smysly ze zvyku jakoby odnaučily vědomě vnímat. Role nespoutaných komercializovaných masmédií při vytváření reality a jejich „kontroverzní“ vliv na vytváření osobnosti a destruktivních stránek mezilidských vztahů je nepopíratelný. Materialistické pojetí společnosti pohledem liberalismu jde ruku v ruce s utvrzováním „hodnotového“ žebříčku, který komercí podmíněnou propagací nízkého vkusu zevšedňuje a zobyčejňuje „vzory“ pochybného a méněcenného charakteru. To, čím by člověk od přírody měl spíš pohrdat, se stává v takovéto společnosti „salonfähig“.

„Optimální podmínky pro realizaci liberalismu jsou tam, kde je znemravněná a kulturně sociálně vykořeněná společnost. Opak představuje skutečnou opozici vůči liberalismu. Liberalismus, ať přijde kamkoliv, postupuje stejně. Společnost je uhranuta takzvanou „politickou svobodou“ a perspektivou ekonomického růstu. Spojené státy jsou představeny jako vzor. Následný vývoj je vždy obdobný. V zemi se etablují struktury nadnárodních finančníků a mafie, které jsou v posledních instancích vlastněny stejnými lidmi. Autorita státu je podlomena, iniciativy se ujímá mediálně řízený dav konzumentů… Přirozené společenské struktury jsou rozvráceny, největší díl dostane rodina. Například v České republice jsou podmínky pro založení a fungování rodiny po listopadu osmdesát devět nejhorší v tomto století, a to včetně nacistické okupace… Politická svoboda v podmínkách liberalismu existuje pouze iluzorně. Liberálové realizovali geniální myšlenku, opozici fyzicky nelikvidují, ale absorbují a rozmělní… Liberalismus fyzicky nelikviduje opozici pouze proto, že zvládá politicky eskamotérské kousky, na které jeho méně vyspělí ideologičtí bratři nestačili. Zatímco v médiích probíhá „ostrý politický boj“, liberálové utužují své pozice, ať je výsledek parlamentního klání jakýkoliv… Přirozené zájmové struktury v rovině stát-stav-rodina jsou bořeny, integrace do indiferentních nadnárodních struktur pokračuje, mezinárodní kapitál kontrolovaný úzkou suitou exploatuje, obyvatelstvo je stále více konzumní a tím závislé. Vše zaplavují drogy a pornografie, prostě byznys jede. To vše pod rouškou humanity a tolerance. Ale položme si otázku, kde tolerance liberálů končí? Jsou liberálové tolerantní k dětem, ženám? Ptají se jich, jestli chtějí svůj život naplnit v souladu se svou přirozeností? Ne, v žádném případě, vrhnou je do světa, kde si mohou vybrat mezi drogou, sektou, pornografií a podobnými „dobry“, které s pojetím liberalistického ráje korespondují - likvidují tradiční společenské vazby, vytvářejí společensky indiferentní masu, která se nedokáže profilovat a prosadit své zájmy: taková společnost ztrácí imunitu vůči nadnárodním řídícím strukturám… Propaganda ruku v ruce s reklamou pracuje v tomto dokonale.“

Slova Víta Skalského vysvětlují podstatu toho, proč stát v takovýchto podmínkách nepociťuje potřebu společnost a jedince chránit před zhoubnými a skutečně škodlivými jevy a jejich propagací prostřednictvím zkomercializovaných masmédií.

Pokud se prokáže tvrzení novináře Jiřího X. Doležala v časopisu REFLEX, že soudní znalci již dva až tři měsíce zkoumají obsah poznámek, které jsem vytvořil v knize s přeloženými projevy Adolfa Hitlera, lze předpokládat, že takováto práce něco stojí také českého daňového poplatníka a ten, kdo ke zkoumání dal pokyn a práci zadal, musí před někým tyto výdaje také ospravedlnit. (Náš směr na několika případech ilustroval, že český soudní znalec může být za sepsání nesmyslného pamfletu o čtyřech stránkách odměněn lákavým honorářem. Lze předpokládat, že onen honorář - a tedy i náklady za tři měsíce práce na znaleckém posudku - bude tyto uvedené příklady několikanásobně převyšovat.)

Nedávno jsem se na toto téma hovořil se spřáteleným právníkem, který mi z praxe potvrdil, že v takovýchto případech lze s naprostou jistotou očekávat tendence justice ospravedlnit si vykonanou práci a námahu efektivním rozsudkem, tak aby dosavadní námaha nevyzněla jako „promrhaná“ a zbytečná.

Je tedy možné se na něco těšit.

Skutečný médii páchaný zločin, propagace hnusu a zhovadilostí, ovlivňujících děti a mládež, má ale v této zemi zelenou a její „nejvyšší reprezentant“ beztrestně ospravedlňuje v roce 2013 likvidaci celé jedné etnické skupiny „transferem“ a její majetkové okradení jako "přiměřený trest", vzhledem k tomu že si tato národnostní skupina dle něj ve skutečnosti zasloužila fyzické vyhlazení. Řečeno jinými slovy, ale významem naprosto identně.

Ale nemusíme zacházet až tak „vysoko“. Existují česky psané informační portály, kde je již po celá léta ustavičně a vulgárně a samozřejmě beztrestně hecováno proti určitým náboženským a etnickým skupinám. Pány z protiextremistického oddělení to však očividně nepálí. Komentáře k Hitlerovým projevům ano?

Za těchto okolností přeji znalcům vytvářejícím posudky mnoho zdaru.