pondělí 11. února 2013

Adolf Hitler: Projevy (recenze)

Erich Vinclav
V knize čtenář najde i celé znění projevu, který přednesl
Adolf Hitler dne 30. ledna 1940 v berlínském Sportovním pa-
láci. Hitler při příležitosti 7. výročí převzetí moci nacionálními
socialisty reagoval na plány britského ministerského před-
sedy Neville Chamberlaina ohledně poválečného uspořádání
v Evropě. Hitler zde připomíná skutečnost, že koncentrační
tábor je anglický vynález. (Foto: archiv Lukáše Beera)
Adolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba?

Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme sa tomu ani príliš čudovať. Bolo o ňom napísaných mnoho kníh. Ale mnoho z nich bolo písaných z pohľadu “víťaza”. Veľmi často nám bol (a vlastne stále je) vykresľovaný ako šialenec, fanatik, narušená osobnosť. Ako je teda možné, že takáto chorá myseľ dokázala ovládnuť desiatky miliónov Nemcov? A nielen Nemcov, ale aj ľudí iných národov na celom svete. Nielen ľudí jednoduchých, ale aj vzdelaných. Spisovateľov, nositeľov Nobelovej ceny, vedcov, špičkových politikov a umelcov. Boli snáď aj všetci títo ľudia nakazení vírusom šialenstva?

Vtáka poznáš po perí, človeka po reči, hovorí slovenské ľudové príslovie. Preto je asi najlepšie dozvedieť sa viac o Hitlerových myšlienkach a ideách priamo od neho samotného. V tomto smere urobilo vydavateľstvo guidemedia etc dnešnej dobe naozaj neobvyklý krok. Vydalo výber osemnástich autentických prejavov Adolfa Hitlera v pomerne rozsiahlej – 655 stranovej – publikácii Adolf Hitler: Projevy.

Prejavy sú z obdobia medzi aprílom 1939 až novembrom 1942. Počas tejto doby predniesol Hitler približne 50 verejných prejavov. Vybrané prejavy teda nemusia nutne reprezentovať všetky jeho názory a myšlienky. Dávajú o nich ale veľmi dobrú predstavu. Ako určitý bonus je na úvod naviac prejav Dr. Josefa Goebbelsa, ktorého témou je Adolf Hitler ako rečnícka osobnosť.

Hneď zo začiatku musím spomenúť veľmi kvalitný preklad. Pri prekladoch prejavov je veľmi zložité zachytiť ducha prejavu. Mnoho prekladateľov sa na tomto popáli a bezducho preloží text slovo za slovom, vetu za vetou. Takýto prejav stráca v preklade dynamiku a čitateľ sa iba čuduje, ako niečo takéto mohlo ohromiť a vyburcovať poslucháčov. To ale nie je prípad tejto knihy. Prekladateľovi Pavlovi Kamasovi sa podarilo zachytiť ducha a myšlienku prejavov na výbornú. Dýcha z nich atmosféra vtedajšej doby. Samotné prejavy sú uvedené v neskrátenej podobe, zdrojom boli nemecké originály.

Prejavy sú približne na 600 stranách, z čoho vyplýva, že v priemere vychádza jeden prejav na 40 strán. Toto je skutočne veľa na dobrú orientáciu sa v texte. Vydavateľ preto jednotlivé prejavy rozdelil na menšie, logicky oddelené, časti podľa témy, ktorej sa práve Hitler venoval. Každá takáto logická časť je oddelená stručným podnadpisom informujúcim o téme. Takéto členenie prudko zvyšuje čitateľnosť a najmä orientáciu v texte.

Pred každým prejavom sa nachádza stručný a prehľadný úvod do situácie, na ktorú Adolf Hitler svojim prejavom reagoval. Autorom týchto “predhovorov” je publicista Lukáš Beer, ktorý svoju úlohu zvládol fundovane, napriek obmedzenému priestoru. Samozrejme, predhovory nepopisujú kompletne celú politickú a spoločenskú situáciu, to by musel každý predhovor presiahnuť rámec celej knihy. Jeho úlohou je zorientovať aj nie príliš znalého čitateľa s vtedajšími reáliami a s prihliadnutím na nemecký (najmä Hitlerov) uhol pohľadu.

Samotné prejavy je možné hodnotiť z viacerých hľadísk. Z rečníckeho, historického alebo politického.

Rétorika

Z hľadiska rétora sú Hitlerove prejavy skutočne výborné. Ako rečník mal dar jasne a zrozumiteľne podať aj veci zložité a nejasné. Dokázal v nich argumentovať logicky a vecne, tak, že obsah bol jasný aj obyčajnému ľudu a ani vzdelanci mu nemali príliš čo vytknúť. Aj keď cenou za to bolo určité zjednodušenie, čo je však pri týchto druhoch prejavov bežné.

Tu musím ešte raz spomenúť úvodný Goebbelsov prejav, ktorý pojednáva o úlohe rétoriky a Hitlera ako rečníka. Tento prejav je absolútne apolitický, preto sa naň dá pozerať len ako na ukážku rétoriky. A z tejto perspektívy musím povedať, že je to skutočne ukážkový, majstrovský kúsok rétorického umenia.

Politika

Adolf Hitler vo svojich prejavoch načrtáva aj koncepty svojej domácej a zahraničnej politiky. Mnoho jeho politických názorov a postojov nie je dnes príliš známych. Čo ale je dobre známe, to bola neutešená situácia Nemecka po Versaillskej zmluve. Hitler skutočne nemal jednoduchú úlohu, pokiaľ chcel vytiahnuť Nemecko z tohto marazmu. To, že sa dostal k moci, to nebola iba jeho zásluha a už vôbec to nebol následok nedemokratických postupov. Jeho nástup umožnili práve nenásytné a pomstychtivé mocnosti Dohody, medzi ktorými vynikalo najmä Francúzsko a Anglicko a ktoré priviedli Nemecko na pokraj revolúcie a totálneho rozkladu. Nie je to žiadna nová myšlienka. Uznávaní historici sú vo všeobecnosti názoru, že Versaillská zmluva bola len úvodom ku druhej svetovej vojne. V tej dobe boli pocity nespravodlivosti omnoho intenzívnejšie, ako sa nám dnes môže zdať. Cítiť to práve v Hitlerových prejavoch. Hitler tieto pocity celého národa iba zjednotil a nasmeroval jedným smerom.

Človeku až behá mráz po chrbte, keď vidí, koľko myšlienok Adolfa Hitlera je dokonca aj dnes v obehu. A nie sú to osoby z radov pravicových extrémistov, kto ich šíri. Práve naopak. Sú to ľudia na čele Európskej únie, sú to politici jednotlivých štátov, sú to médiá, ktoré tieto myšlienky nielen šíria, ale priamo uplatňujú v praxi. “Vychováváme lidi k jednotnému životnímu názoru … a jsme přesvědčeni, že po určité řadě let této výchovy se stanou lidé produkty této výchovy. To znamená, budou pak reprezentovat nové myšlenky právě tak, jako dnes ještě částečně ztělesňují myšlenky staré”. Aká to podobnosť s dneškom, keď tieto slová dochádzajú naplnenia!

História

Z historického pohľadu pravdepodobne všetci veľmi dobre vedia ako Hitler skončil. Napriek tomu treba priznať, že veľa Hitlerom zmieňovaných problémov pretrváva až dodnes. V prejavoch je spomenutá napríklad aj Palestína a barbarské metódy, ktorými sa Angličania pokúšali zraziť na kolená slobodu si brániaci národ. Dodnes Palestínčania nedošli zmeny k lepšiemu, priam naopak. Je dobre si pripomenúť, že mnoho súčasných problémov, má korene v bližšej, ale aj vzdialenejšej histórii.

Záver

Kniha je mnohými hodnotená ako kontroverzná. Vytýkajú vydavateľovi najmä to, že jej chýba odborný komentár, keďže sa jedná o propagandistické prejavy. Pozrime sa na to ale inak. Ktorý politický prejav aj dnes nie je propagandistický? A odborné komentáre k nim potrebné nie sú… Osobne práve absenciu týchto komentárov pokladám za najväčšie plus knihy. Človek si môže urobiť vlastný názor bez toho, aby mu niekto ukazoval cestičku k tým “správnym” záverom.

Kniha má určite miesto v knižnici každého, kto sa zaujíma o dejiny minulého storočia. Ale poskytuje mnoho podnetov na zamyslenie aj v dnešnej dobe.

Knihu je možné zakúpiť on-line na stránkach vydavateľstva guidemedia etc, prípadne v iných kamenných či internetových kníhkupectvách na Slovensku.