sobota 2. března 2013

Trestní stíhání Jana Šinágla zastaveno: „Žádné genocidium na českém národě za Protektorátu se nekonalo“

Jan Šinágl (Foto: www.sinagl.cz)
Okresní soud v Berouně samosoudcem Michaelem Pařezem zastavil trestní stíhání aktivisty Jana Šinágla pro popírání genocidia. „Shodil tak se stolu obžalobu státního zástupce Josefa Šebka“, informoval aktuálně Tomáš Pecina. Šinágl byl stíhán pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr.zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že prostřednictvím svých internetových stránek přetiskl dva články, kde se „hrubým způsobem zpochybňovaly zločiny nacistů spáchané proti českému národu na území Protektorátu Čechy a Morava v období od nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v roce 1941 a v době následující po atentátu na Reinharda Heydricha spáchaného 27.5.1942“. Samosoudce Pařez v usnesení z 27. února 2013 uvádí, že po přezkoumání obžaloby a prostudování spisu dospěl soud k závěru, podle nějž uvedený skutek není trestným činem. V příslušném odůvodnění zastavení trestního stíhání se uvádí, že pojem genocidia je přitom definován Úmluvou o zabránění a trestání zločinů genocidia: „Podle názoru soudu z důkazů provedených v přípravném řízení, včetně odborného vyjádření Ústavu pro studium totalitních režimů a znaleckých posudků z oboru školství a kultura odvětví historie a dějiny umění a z oboru sociální vědy odvětví politologie, nelze dojít k závěru, že by v jednání obviněného tak, jak je popsáno v obžalobě, bylo možné spatřovat popírání, zpochybňování, schvalování nebo snahu o ospravedlnění genocidia tak, jak jej definuje Úmluva.“

Michael Pařez upřesňuje, že ve vztahu k českému etniku v období existence Protektorátu Čechy a Morava nelze hovořit o genocidiu: „Známým a historicky nepopiratelným faktem je, že na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava došlo ze strany nacistické moci ke genocidiu, a to pokud jde o židovské a cikánské (rómské) obyvatelstvo. Pokud jde o ostatní obyvatele Protektorátu české národnosti, nedošla podle názoru soudu historiografie ani právní věda k závěru, že by se i ono stalo ze strany nacistů obětí genocidia. Soudu ostatně není znám ani jeden rozsudek československého, českého nebo mezinárodního soudu, kterým by byl pravomocně odsouzen pachatel za spáchání zločinu genocidia ve smyslu Úmluvy, pokud jde o české etnikum.“ V usnesení se praví, že Šináglovy vlastní popř. jím převzaté názory jsou bezpochyby „nestandardní“ či „vzhledem k dlouholetému obecnému pojímání uvedených historických událostí pohoršující či snad šokující“, ovšem podle názoru soudu nelze však obviněnému upřít právo na vyslovení a publikování ani takových názorů. (-lb-)