sobota 7. srpna 2010

60 let Charty německých vyhnanců

Stuttgart, 5. srpna 1950 při proklamaci Charty (Foto: DPA)
Před šedesáti lety byla ve Stuttgartu přijata Charta německých vyhnanců, ve které se vyhnaní slavnostně distancovali od pomsty a odplaty a kde vyjádřili své odhodlání přispět k hospodářské obnově Německa. Také sjednocení Evropy zde považují za cíl své práce. Charta může být tedy chápána jako dokument lidské velikosti a důkaz tolerance, pokory a zodpovědnosti. Vysoký komisař OSN pro lidská práva, José Ayala Lasso ve svém projevu ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. května 1995 výslovně chválil tuto Listinu vyhnanců jako dokument tolerance a vůle ke vzájemnému mírovému spolužití.

Je třeba si především uvědomit tu okolnost, že prohlášení vyhnanců vzniklo teprve pět let po skončení Druhé světové války a strastiplné zážitky spojené s nuceným opuštěním své vlasti a ztrátou majetku, nemluvě o fyzických a psychických traumatech, byly tedy ještě v čerstvé paměti lidí. Očekávat bylo tedy lze z jejich strany přirozeně naopak negativní a zatrpklé reakce. Charta německých vyhnanců však mluví jinou řečí. Z jistých důvodů byl resp. je text tohoto prohlášení na české straně poněkud přehlížen a ignorován, a proto jej dnes nalezneme v českém znění povětšinou pouze na internetových stránkách vyhnaneckých organizací a spolků. Charta totiž nezapadá do obrázku nenávistných revanšistů, stále udržovaného některými kruhy unášejícími se svou subjektivní představou „vlastenectví“ (majícího ovšem velmi daleko od zdravého sebevědomého českého resp. moravského či slezského patriotismu), neboť to tomuto obrázku ze základu protiřečí. A dokud se na „sudetoněmeckém revanšismu“ nadále bude stavět populistická politika, sotva se dočkáme výrazného zlepšení. Připomeňme si tedy text „Charty německých vyhnanců“ z 5. srpna roku 1950. (Pod textem proklamace doplňujeme seznam signatářů, včetně zajímavých údajů k jejich politické minulosti.)


Signatáři proklamace
Charta německých vyhnanců

Ve vědomí své zodpovědnosti před Bohem a lidmi, ve vědomí své příslušnosti ke křesťansko-západní kultuře, ve vědomí své německé národnosti a v poznání společných úloh všech evropských národu usnesli se zvolení zástupci milionů vyhnanců po zralém uvážení a přezkoumání svého svědomí podati vůči německému národu a vůči celému světu slavnostní prohlášení, které stanovuje povinnosti a práva, jež němečtí vyhnanci považují za svůj základní zákon a za nezbytný předpoklad pro vybudování svobodné a sjednocené Evropy.

1. My vyhnanci zříkáme se pomsty a odplaty. Toto odhodlání je nám vážné a svaté v pomýšlení na nesmírné utrpení, jež lidstvu přineslo zvláště poslední desetiletí.
2. Budeme podporovat všemi silami každé počínání, zaměřené na utvoření sjednocené Evropy, v níž by národy mohly žít beze strachu a bez útisku.
3. Tvrdou a neúnavnou prací zúčastníme se na výstavbě Německa a Evropy.

Ztratili jsme svůj domov. Bezdomovci jsou cizinci na této zemi. Bůh vsadil lidi do jejich domovu. Odloučit člověka násilím od jeho domova znamená usmrtit jej duševně.
My jsme tento osud utrpěli a zažili. Cítíme se proto povoláni žádat, aby právo na domov bylo uznáno a uskutečněno jako jedno ze základních lidských práv, daných člověku Bohem.
Dokud toto právo pro nás není uskutečněno, nechceme však státí stranou, odsouzeni k nečinnosti, nýbrž chceme tvorit a pusobit v nových, vytříbených formách bratrského a ohleduplného spolužití se všemi členy našeho národa.

Proto domáháme se a žádáme dnes, jako i včera:

1. Stejné právo jako občané státu, nejen před zákonem, nýbrž i v každodenní skutečnosti.
2. Spravedlivé a rozumné rozdělení břemen poslední války na celý německý národ a poctivé provedení této zásady.
3. Promýšlené začlenění vyhnanců všech povolání do života německého národa.
4. Činné včlenění německých vyhnanců do výstavby Evropy.

Ať národy světa pocítí svou spoluzodpovědnost za osud vyhnanců jako těch, kteří byli nejtíže zasaženi utrpením naši doby. Ať národy světa jednají tak, jak to jejich křesťanským povinnostem a jejich svědomí odpovídá.
Národy světa musí poznat, že osud německých, jakož onen všech vyhnanců je světovým problémem, jehož řešení vyžaduje nejvyšší mravní zodpovědnost a zavazuje k mohutnému výkonu.
Vyzýváme národy a lidi dobré vůle, aby přiložili ruku k dílu, aby z viny, z neštěstí, z utrpení, z chudoby a z bídy pro nás všechny byla nalezena cesta do lepší budoucnosti.

Stuttgart, 5. srpna 1950

--------

Signatáři Charty

Linus Kather, Ústřední svaz vyhnaných Němců, (dále ZvD),
Josef Walter, Zemský svaz vyhnanců v Hesensku (dále LV), bývalý člen Sudetoněmecké strany
Hellmut Gossing, Zemský svaz Dolní Sasko při Ústř. svazu vyhnaných Němců
Karl Mocker, Zemský svaz Württembersko (dále LvD), funkcionář Sudetoněmecké strany
Alexander Eschenbach, (LvD, Stuttgart),
Wilhelm Zeisberger, Svaz nových obyvatel (Neubürgerbund) Bavorsko),
Alfred Gille, LvD Schleswig-Holsteinsko , býv. člen NSDAP, Hejtman na Říšském komisariátu Ukrajina
Bernhard Geisler, (LV východních vyhnanců Severní Porýní-Vestfálsko),
Erwin Engelbrecht, LvD Bavorsko,
Anton Deichmann, LvD Poryní Fálsko,
Roman Herlinger, Hlavní výbor uprchlíků a vyhnanců v Bavorsko ( Hauptausschuß der Flüchtlinge und Ausgewiesenen in Bayern),
Rudolf Lodgman von Auen, Sudetskoněmecký Landsmannschaft, (dále LM ), spoluzakladatel Německé národní lidové strany (Deutsche Nationale Volkspartei)
Erwin Tittes, Sedmihradští Sasi,
Rudolf Wagner, LM vysídlenců z Bukowiny, býv. SS-Obersturmbannführer
Alfred Rojek, LV vyhnanců v Berlině,
Walter von Keudell, LM Berlin-Brandenburgsko, politik (DNVP, CNBLP, NSDAP a CDU),
Konrad Winkler, Zájmové společenství vyhnanců v Jižním Badensku (Interessengemeinschaft der Heimatvertriebenen in Süd-Baden),
Axel de Vries, LM baltských Němců (Deutsch-Baltische LM),
Franz Hamm, LM Němců z Jugoslávie, Volksgruppenführer dunajských Švábů
Erich Luft, LvD Bavorsko
Karl Bartunek, LvD Severní Bádensko
Ottomar Schreiber, LM Východní Prusko (Ostpreußen),
Erik von Witzleben, LM Západní Prusko (Westpreußen), býv. SS-Obersturmbannführer
Walter Rinke, LM Slezsko,
Anton Birkner, LM Karpatskýcjh Němců na Slovensku,
Herbert von Bismarck, LM Pomořany (Pommern),
Waldemar Kraft, LM Weichsel-Warthe, býv. čestný Hauptsturmführer der allgemeinen SS, člen NSDAP,
Gottlieb Leibbrandt, Pracovní sdružení východních osídlenců - ruští Němci, prostředník pro ilegální NSDAP ve Vídni 1934
Fritz Kimme, LvD Bremen,
Alfred Kautzor, Svaz vyhnanců Württembersko, Hohenzollern a Lindau.

(pro Náš směr zpracoval Franz Chocholatý Gröger)