neděle 29. července 2012

Pořad s Wernerem Oderem bude předmětem stížnosti na adresu Rady České televize

Související informace: Skočila česká média na špek podvrhu agenta křesťanských sionistů nebo mu sama ochotně poskytla prostor? - Historik Garscha o minulosti Wilhelma Odera a k tvrzení ICEJ - Pravda o Wilhelmu Oderovi - Případ Werner Oder - Podivné ticho
Lukáš Beer
Česká televize vysílala dne 2. února 2010 zpravodajský pořad „Studio 6“, ve kterém moderátorka Hana Šulcová vedla rozhovor s britským pastorem Wernerem Oderem, angažujícím se pro křesťansko-sionistickou organizaci ICEJ a z toho důvodu v té době pobývajícím v České republice. ICEJ společně se židovskými obcemi pořádala v ČR řadu přednášek, které směřovaly k podpoře aktivit a politických cílů této kontroverzní organizace na našem území. Pastor Oder vystupoval ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích se svým příběhem, který se z velké části nezakládal na pravdě a ve skutečnosti posloužil pouze jako přehnaná upoutávka na přednášky ICEJ. Redakce zpravodajství České televize buď neprověřila informace, jí poskytnuté nejspíš ze strany ICEJ, anebo tyto nepravdivé informace vědomě odvysílala. Nejedná se přitom o tvrzení vyjádřená samotným Wernerem Oderem ve zmíněném interview, ale o doprovodný text resp. komentář moderátorky Hany Šulcové, který tyto informace jedna ku jedné převzal a takto je prezentoval. Česká televize se samozřejmě v odvysílaném pořadu nezmínila o pozadí pobytu Wernera Odera v ČR, a tedy o organizátorovi akce, jíž bylo ICEJ. Redaktorům však z uvedeného a v případě důkladného nezávislého prověření muselo být jasné, že smyslem pobytu Odera v ČR a publikování jeho ne zcela pravdivého příběhu byla čistě jenom práce pro ICEJ a práce pro zájmy a cíle této organizace. Vzniká tak dojem, že práce redakce zpravodajství ČT je neprofesionální anebo odporuje v některých bodech Zákonu o České televizi 483/1991 Sb., konkrétně ustanovením v §2 odst. 1 a odst. 2. V §2 odst. 2 Zákona o České televizi se uvádí: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména … poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů..“ Podle ustanovení § 4 zákona o ČT je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT, rada ČT. Podle § 8 téhož zákona do působnosti této rady náleží: „(...) h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) (...).“

Existuje závažné podezření, že informace odvysílané v uvedeném pořadu čerpaly pouze z údajů podaných ICEJ a nebyly objektivně ověřeny a porovnány z nezávislými zdroji. Vzniká taktéž dojem, že interview s Wernerem Oderem bylo odvysíláno na objednávku ICEJ resp. politických kruhů, které aktivity ICEJ u nás podporují a sympatizují s nimi.

Z tohoto důvodu byl Diváckému centru ČT dne 18. května zaslán otevřený dotaz, jehož zodpovězení by mělo uvedená podezření popřípadě věcně vyvrátit. Dne 1. června dorazila odpověď Ladislava Richtra z Diváckého centra, že dotaz byl předán do Redakce zpravodajství. Mezitím uplynuly dva měsíce, a Redakce zpravodajství k záležitosti stále mlčí. Namísto toho zaslalo Divácké centrum dne 3. července dotazník s prosbou o vyjádření se ke spokojenosti se službami. Na internetových stránkách České televize není uveden nikde přímý kontakt do Redakce zpravodajství, veškeré dotazy je nutné směřovat opět přes Divácké centrum. Dále v uvedeném pořadu, uváděném Hanou Šulcovou, není uveden autor doprovodného textu k příspěvku. V nejbližší době bude tedy nejspíše odeslán dotaz přímo Radě České televize. S textem dotazu budou čtenáři seznámeni.