pátek 18. října 2013

Policie byla požádána o přezkoumání případné podjatosti vojenského historika Jana B. Uhlíře

V lednu tohoto roku požádala česká policie historika Jana Borise Uhlíře z Vojenského historického ústavu v Praze o odborné vyjádření k obsahu knižní publikace Hitlerových projevů, vydaných v prosinci 2012 brněnským nakladatelstvím guidemedia etc. To je jako právnická osoba nyní za vydání a distribuování trestně stíháno, stejně jako jednatelé firmy a autor předmluvy a doprovodných textů k do češtiny přeloženým průvodním projevům, a sice z důvodu údajného schvalování a bagatelizace genocidia.

Tomáš Pecina, který právně zastupuje vydavatelství, se pozastavuje nad skutečností, že Uhlíř zaslal své odborné vyjádření „na vědomí“ také dvěma pracovníkům z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, ačkoliv ze zpřístupněných podkladů nevyplývá, že by měl přizvaný historik své odborné vyjádření, určené pro účely trestního řízení, zaslat v kopii komukoliv dalšímu. „Za těchto okolností vzniká otázka, v jakém vztahu je, případně byl, J. B. Uhlíř k uvedeným policistům, jimž svůj text dal sua sponte k dispozici, proč tak učinil a na základě jakých pokynů těchto osob postupoval při jeho zpracování“, táže se Pecina ve své žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu, a pokračuje: „Protože trestní stíhání obviněné (vydavatelství guidemedia - pozn. redakce) bylo zahájeno prakticky výhradně na podkladě odborných zjištění J. B. Uhlíře, mohla by jeho odborná vyjádření být za situace, kdy je nezávislost a nestrannost jejich autora ze shora popsaných důvodů vážně zpochybněna, procesně nepoužitelná.“ Státní zástupce by podle Peciny měl přezkoumat případnou Uhlířovu podjatost.

Podrobný zpětný rozbor tohoto odborného vyjádření Jana B. Uhlíře bude v nejbližší době publikován na Našem směru. Tomáš Pecina aktuálně na svém blogu také ilustruje, jak česká policie postupovala při ověřování totožnosti provozovatele stránek Náš směr, Lukáše Beera a jak za tímto účelem navázala kontakt s americkou společností Google Inc. Uhlíř současně zpracoval zvláštní odborné vyjádření i o charakteru zmiňovaných stránek. (Text tohoto vyjádření a jeho zpětný rozbor: ZDE)

Právní znalec a publicista Tomáš Pecina se před dvěma týdny také obrátil přímo na Vojenský historický ústav, spadající pod české ministerstvo obrany, s dotazem na počet odpracovaných hodin Jana B. Uhlíře ve zmíněné instituci v období mezi 25. březnem a 15. dubnem tohoto roku, v rámci kterého tento vědecký pracovník vyúčtoval české policii celkem 125 hodin za vypracování svého odborného vyjádření. „Není mi zcela jasné, jak to při současném pracovním vytížení ve Vašem ústavu mohl stihnout“, podivuje se Pecina v žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonným ustanovením o svobodnému přístupu k informacím. Uvedené vyúčtovací období zahrnuje celkem patnáct pracovních dnů, ale i v případě zahrnutí dnů pracovního volna (22) by činil celkový denní průměr spadající na tvorbu odborného vyjádření téměř šest hodin práce. (-lb-)