čtvrtek 10. října 2013

Před 75 lety: Polská armáda obsazuje Záolží - a začalo vyhánění Čechů

Nadšené davy Poláků vítají odříznutí od Československa - jak to zdokumentovaly záběry dobových filmových týdeníků 
Lukáš Beer
Území bývalého těšínského vévodství se nachází přibližně mezi Moravskou Ostravou a bývalými hraničními městy Bielitz (Slezsko) a Biala (v Haliči). Po 1. světové válce usiloval o toto území jak nově vzniklý stát Československo, tak i Polsko. Hranice se táhly, stejně jako dnes, podél řeky Olše (Olza), čímž vzniklo rozdělení města Těšín. Dne 30. září 1938, po uzavření Mnichovské dohody, adresovalo Polsko Československu ultimátum na navrácení území, které vypršelo 1. října, a Varšava naskupila na hranici vojsko pod velením generála Władysława Bortnowského, navíc byla v Katovicích založena legie Zaolziański. Československá vláda se podvolila a ve dnech 2. až 11. října 1938 a polská armáda začala toto území obsazovat za jásotu polského obyvatelstva. Záběry dobových filmových týdeníků dokazují, že atmosféra obsazování a způsob, jaký bylo toto přivítáno obyvatelstvem, byla naprosto zaměnitelná s tím, co se odehrávalo v československém pohraničí osídleném německou měnšinou - místo hákových křížů je vidět polské vlajky a místo německých nápisů slogany a transparenty v polštině.

Mezi říjnem 1938 a lednem 1939 probíhalo vyhánění českého obyvatelstva z polského záboru Těšínska, kde byly ihned zavřeny české školy, zakázány české bohoslužby, zrušeny české spolky a české obyvatelstvo bylo vyzváno, aby se do 1. 11. 1938 se z tohoto území vystěhovalo. Dne 2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olži (Olza). Formy vyhnání byly různé - od prostého vyhrožování, propouštění z práce, přes různé formy násilí na majetku a osobách, pozatýkání a úřední vypovídání s lhůtou 6, 24 nebo 48 hodin. Poláci nemilosrdně pronásledovali český živel a terorizovali ho propouštěním z práce, vypovídáním z bytů a zabavováním majetku. Vše, co bylo české, bylo ničeno, české nápisy na náhrobcích bylyodstraňovány, pomník padlým v boji na Těšínsku byl v Orlové rozbit a zbytky pohozeny na veřejné smetiště. Existují protokoly zaslané z Ostravska na tehdejší ministerstvo zahraničí vypovídající o násilnostech vůči Čechům. Záminky ke tlučení byly všemožné: členství v Sokole, Matici školské, národně socialistické straně, sociálně demokratické straně či komunistické straně, vyhlašování mobilizačního rozkazu apod. Podle autora Jaroslava Šímy přišlo do zbytkového Česko-Slovenska z těchto území 19.560 přestěhovalců, z toho 18.266 Čechů. V resortu ministerstva veřejných prací bylo staženo 13 zaměstnanců, ministerstva financí 372, spravedlnosti 76 zaměstnanců. Autor Jan Rataj ovšem tvrdí, že z polského záboru se přestěhovalo na 30 tisíc Čechů.

Je všeobecně málo známo, že tématiky vyhánění českého obyvatelstva ze Záolží se později chopil i Adolf Hitler ve svém významném projevu z 6. října 1939, který byl přednesen v berlínské Krollově opeře, když utrpení německé menšiny v Polsku přirovnával k utrpení Čechů v polském záboru Těšínska. V době tohoto projevu plynulo právě 5 týdnů od doby, kdy německý říšský sněm vyslechl Vůdcovo sdělení, že německá branná moc začala „odstraňovat poměry na východních hranicích Říše“. Hitler v Krollově opeře bilancoval události posledního měsíce a ze svého pohledu analyzoval příčiny polsko-německého konfliktu a mj. také líčil neutěšené a nespravedlivé národnostní poměry v zemi, jež se po Versailleském diktátu stala jedním z největších ohnisek mezinárodních svárů v meziválečné Evropě.

Tyto národnostní poměry se týkaly všech národů obývajících polský stát. Britský politik a premiér David Lloyd George prý v roce 1919 například měl prohlásit: „Přenechat Polsku Slezsko, to je jako když člověk dá opici hodinky“. Adolf Hitler se ve zmíněném projevu o Polsku z října 1939 také navázal na další stará kritická slova tohoto britského politika: „Za úplného přehlížení skoro půltisícileté zkušenosti bez ohledu na fakta historického vývoje několika set let, bez ocenění národopisných poměrů a za přehlížení jakékoliv hospodářské účelnosti byl ve Versailles zkonstruován stát, který se musel stát svou celou podstatou dříve či později příčinou nejvážnějších krizí. Muž, který dnes, bohužel, je opět naším nejzarputilejším odpůrcem, to tehdy jasně předvídal: Lloyd George. Tak jako mnozí jiní varoval i on nejen při vzniku tohoto útvaru, nýbrž i v době jeho pozdějšího rozšiřování, které bylo prováděno proti každému rozumu a proti jakémukoliv právu. Vyslovil tehdy obavu, že v tomto státě byla vytvořena řada zdrojů konfliktu, které by mohly dříve nebo později dát popud k těžkým evropským rozporům. Faktem je, že tento nový, takzvaný stát, ve struktuře svých národností nemohl být až do dnešního dne vyjasněn.“ 

A o české menšině v Polsku se Hitler ve svém obsáhlém projevu zmínil také: „Přes nesnesitelné poměry v této zemi se Německo pokoušelo s ní vybudovat snesitelný poměr. Já sám jsem se v letech 1933 a 1934 snažil nalézt nějaké správné a spravedlivé vyrovnání mezi našimi národními zájmy a přáním po udržení míru s touto zemí. Byla doba, kdy maršál Pilsudski ještě žil, v níž se zdálo, že se podaří uskutečnit tuto naději i ve skromném rozměru. Patřila k tomu neslýchaná trpělivost a ještě větší sebezapírání, neboť pro mnohé z polských vojvodů se zdálo mezistátní dorozumění mezi Německem a Polskem být pouze průvodním listem pro nyní teprve doopravdy bezpečné a beztrestné pronásledování a zničení tamějšího německého živlu. Za několik málo let až do roku 1922 muselo opustit svojí dřívější vlast více než jeden a půl miliónu Němců. Byli vyhnáni, aniž by si často mohli s sebou vzít byť i jenom své nejpotřebnější šaty. Když v roce 1938 připadlo k Polsku Zaolží, postupovali Poláci stejnou metodou také proti tam bydlícím Čechům. Četné tisíce jich muselo často v několika málo hodinách opustit svá pracovní místa a bylo jim sotva dovoleno vzít si sebou byť i jedno zavazadlo nebo bedničku se šatstvem.“

Takto tyto události zachytil dobový polský a maďarský filmový týdeník: