pondělí 7. října 2013

Stížnost proti stíhání za Hitlerovy projevy

Tomáš Pecina 
Obviněné vydavatelství guidemedia podalo proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost, kterou takto odůvodnilo. Resp. odůvodní, jakmile se systém datových schránek uvolí dokument přijmout; programátor, který vytvořil filtr ověřující korektní formát přílohy, je osobou, o níž bych se nezdráhal hovořit v superlativech: dámy snad prominou, ale takového vola jsem nepotkal skutečně velice dlouho.

Z odůvodnění stížnosti cituji toliko stručně (§ 27):
Má-li snad policejní orgán (stejně jako přizvaný historik) pocit, že každé dílo věnované histo­rickému nacionálnímu soci­a­lismu obsahující authentické materiály musí být povinně dopro­vázeno úvodním textem, v němž se vydavatelé od publi­ko­va­ného materiálu explicite distan­cují a vyjádří nad jeho obsahem opovr­žení, je dlužno jej upozor­nit, že právě tento přístup k minu­losti je znakem totalitních, nede­mokratických režimů, a jediným důsledkem těchto povin­ných úliteb v praxi by bylo, že postoje vyda­vatelů a editorů by tím byly znevě­ro­hod­ňo­vány a dílo samo bylo vposledku čtenářem nahlíženo jako cosi ineditního, jako zaká­zané ovoce, jež je obsahově tím validnější, čím více se státní orgány pokoušejí vnucovat mu k němu neorganické, demagogické komentáře.
Převzato se souhlasem autora. Vyšlo na blogu Παραγραφος .