sobota 22. ledna 2011

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951

Franz Chocholatý Gröger
Poprvé od konce druhé světové války je zásluhou editorů Adriana von Arburga a Tomáše Staňka předkládána veřejnosti rozsáhlá dokumentace k těmto důležitým otázkám vysídlení Němců a proměny českého pohraničí, tvořící stále bolestné místo naší minulosti, která je svou koncepcí, svým obsahem a šíří zcela výjimečným počinem. Tato edice je výsledkem dlouholeté spolupráce, započaté v roce 2004, mezinárodního týmu historiků, jenž tvoří Adrian von Arburg, Tomáš Staněk, Tomáš Dvořák, Petr Sedlák, Martina Miklová, Jiří David, Lukáš Novosad, Jaroslav Kučera, David Kovařík, Andreas Wiedemann a další, kteří provedli výzkum v šedesáti archivech České republiky.

Zpřístupněné dokumenty, doprovodné texty a komentáře poskytují řadu nových podnětů pro studium společenských poměrů a česko-německých vztahů v pohraničních oblastech českých zemí. Celou strukturu edice lze nastínit následovně: díl první – obecný úvod, díl II. – rok 1945 (duben – prosinec), díl III. – rok 1946 - Rok transferu, díl. IV období let 1947-1951 - Závěrečná etapa migrací a nová realita pohraničí, díl V. – období let 1945-1955 - Výsledky migrací. Situace menšin. Kulturně společenské poměry a díl VISoudobý tisk 1945- 1951.

Díl druhý je rozdělen do tří svazků – díl II/1 duben – srpen/září 1945, “Divoký odsun“ a počátky osidlování, díl II/2 srpen/září – prosinec 1945, Příprava organizovaného odsunu a postup osídlování, díl II/3 Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. Celkově bude takto zveřejněno více než 3000 archivních dokumentů a zhruba 1000 článků soudobého tisku. Součástí dílů II. – VI jsou pak CD obsahující počítačovou aplikaci a obsah tištěných svazků a větší počet dokumentů. Dále pak statistické přehledy, mapy a mnoho často vzácných fotografií.

Koncem loňského roku vyšly díl I. a díl II/3 , do poloviny letošního roku mají vyjít díly II/1 a II/2. Vydání dílů IV- VI závisí na dostatečných dotacích. Celá práce je výsledkem dvouletého studia dokumentů v šedesáti archivech českých zemí. Většina těchto pramenů nebyla dosud zveřejněna a některá nebyla ani známá. Edice tak mapuje průběh a následovné důsledky násilného a nuceného vysídlení německého obyvatelstva a s tím probíhající nejen civilizační, ale především morální obrat v majoritní společnosti.

Svazek Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, díl I. Češi a Němci do roku 1945. Úvod k edici, vydaný koncem minulého roku, lze charakterizovat jako úvodní práci zpracující profil edice (znaky edice, cíle a metody, přesné vymezení a struktura díla), historické předpoklady, metodická východiska. Historický přehled lze rozdělit do dvou částí. První podává základní údaje o území, územněsprávním dělení a obyvatelstvu v období do konce první Československé republiky přes období okupace až po první povalečné období končící rokem 1955. Druhý přehled zařazuje poválečnou tématiku do kontextu předchozího historického vývoje daného rokem 1848, tedy od probuzení národního uvědomění se obou jazykových skupin obyvatelstva až k tragickému konci soužití Čechů a Němců po roce 1945. Celkem pět autorů – Adrian von Arburg, David Kovařík, Pavel Maršálek, Matěj Spurný a Tomáš Staněk se snaží objasnit důležité důvody a okolnosti vedoucí k tomuto tragickému konci. Zde jsou dané podkapitolami: Multietnická společnost v éře novodobého nacionalismu 1848-1938, Československo v krizovém roce 1938, Druhá Česko-slovenská republika, Okupované pohraničí, Protektorát Čechy a Morava a nacistická okupační politika, Genese a prosazení odsunového plánu. Tato část je provázená devíti mapami a 115 dobových fotografii či dokumentů. Ke každé podkapitole je uveden přehled doporučené literatury. Celá tato část je sympatická tím, že zde nenajdeme klišé historické literatury dosud produkované a ani náznak pokusu o mystifikaci či přikrašlování v duchu některých národoveckých autorů.

Třetí oddíl obsahuje výkladové pasáže ke stavu výzkumu v mezinárodních souvislostech a odkaz na základní historickou produkci za posledních šedesát let. Dále je zde výklad k pramenné základně a výběru dokumentů. Součástí je obsáhlý soupis literatury a seznam archivů a fondů vztahujících se k celé edici.

Koncem minulého roku vyšel taktéž 3. svazek II. dílu Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování, jehož přílohou je CD s příslušnými dokumenty. Úvodem je velmi dobře zpracovaný výklad k problematice od Tomáše Staňka Akty hromadného násilí na tzv. státně nespolehlivém obyvatelstvu v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. V práci jsou mimo jiné uvedené údaje o počtech obětí v tomto období. Výklad je doplněn 22 fotografiemi z období do 1.8.1945. Druhou část knihy tvoří 101 dokumentů, rozdělených do dvou částí: I. Obecné dokumenty, II. Vybrané případy. Do první části tvořené 23 dokumenty patří pět dokumentů pod upřesněním Spravedlnost nebo odplata?, dvanáct dokumentů majících vztah ke vzniku zákona č. 115/1946 Sb. a šest dokumentů datovaných 20. 5. 1947 až 7. 10. 1947, vztahujících se k rozhodnutí o vyšetření excesů shrnutých pod názvem Poválečné „excesy“ budou vyšetřovány. Druhá část Vybrané případy zahrnuje dokumenty vztahující se k „excesům“ šetřených v roce 1947, a to ke kauzám Brno Kounicovy koleje (č.24 - 24 A) , Bruntál (č. 25 -30), Domažlicko ( č.31-32A), Horní Moštěnice u Přerova (č.33-47), Chomutov (č. 48), Jihlava (č. 49-50), Kadaň (č. 51), Lanškroun (č. 52), Liberecko, Frýdlantsko, Jablonecko (č.53-57A), Loun u Mostu (č. 58) Očihov, okr. Podbořany (č. 59), Ostrava (č. 60-62A), Praha (č. 63-66), Tušť okr. Třeboň, Vitorazsko (č.67-68), Ústí nad Labem (č.69-80A), Velvěty okr Teplice-Šanov (č.81), Žatec a Postoloprty (č.82-94A). Dokument č. 95 tvoří souhrnná zpráva z 27. 10. 1947 předložená přednostou ZÚ StB v Čechách s výsledky vyšetřování některých „porevolučních událostí“ uváděných v tzv. Jakschově petici. Kniha je doplněna seznamy archivů a fondů a literatury.

Badatelům a širší veřejnosti je poprvé po roce 1945 předložená edice dokumentů, která mapuje průběh a tragické důsledky nuceného vysídlení původního německého obyvatelstva v zemi české, moravské a slezské. Předložené dokumenty ukazují poněkud odlišný pohled na tuto tragickou část české minulosti, než byla dosud předkládána nejen širší veřejnosti, ale bohužel též kruhům vědeckým.

Jednotlivé svazky Edice VINČP (Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí) lze objednat u nakladatele (http://www.susa.cz/), na http://www.kosmas.cz/ či u knihkupce.

Pardubice 21.1.2011
Franz Chocholatý Gröger

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, I. díl
ISBN 978-80-86057-66-8
Vydal Zdeněk Susa ve Středoklukách 2010
Doporučená cena :410 Kč


Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, 3. Svazek II. dílu (s CD-ROM)
Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování
ISBN 978-80-86057-68-2
Vydal Zdeněk Susa ve Středoklukách 2010
Doporučená cena 390 Kč

Vyjde v r. 2011:

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951, 1. svazek II. dílu (s CD-ROM)
Duben - srpen/září 1945. "Divoký odsun" a počátky osídlování.
ISBN: 978-80-86057-71-2
Vydal Zdeněk Susa ve Středoklukách 2011
Doporučená cena 645 Kč
Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951, 2. svazek II. dílu (s CD-ROM)
Srpen/září - prosinec 1945. Příprava organizovaného odsunu a postup osídlování.
ISBN: 978-80-86057-72-9
Vydal Zdeněk Susa ve Středoklukách 2011
Doporučená cena 459 Kč